Ogólnopolski Szczyt Energetyczny – Gdańsk 2013

Ogólnopolski Szczyt Energetyczny – Gdańsk 2013

06/05/2013
|

W dniach 24-25 kwietnia 2013 r. w Gdańsku odbył się Ogólnopolski Szczyt Energetyczny – Gdańsk 2013, poświęcony wyzwaniom stojącym przed rozwojem polskiej energetyki. Szczyt objęty został Patronatem Honorowym przez Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego, Ministra Skarbu Państwa Mikołaja Budzanowskiego, Ministra Środowiska Marcina Korolca, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Marka Woszczyka, Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka oraz Parlamentarny Zespół ds. Energetyki.

Temat przewodni całego spotkania brzmiał „Energetyka dla Gospodarki – Gospodarka dla Energetyki”, który został szeroko omówiony w ramach sześciu paneli dyskusyjnych: Bezpieczeństwo energetyczne a strategie inwestycyjne największych grup kapitałowych działających w Polsce; Ład prawny a perspektywy inwestycji w energetyce; Potrzeby polskiej energetyki, czyli skąd wziąć 200 mld na inwestycje?; Pomorski Mix Energetyczny: węgiel, gaz, atom i OZE; Rynek energii elektrycznej: Sieci elektroenergetyczne i sprzedaż energii; Ciepło i Kogeneracja. W ramach otwarcia OSE GDAŃSK 2013 odbyła się również Sesja Plenarna będąca szeroką dyskusją ekspertów i praktyków funkcjonujących w sektorze energetycznym, stanowiąca punkt wyjścia do debaty na temat przyszłości polskiej energetyki. Ponadto po pierwszym dniu debat odbyła się w Dworze Artusa uroczysta kolacja dla gości Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego.

W ramach oficjalnego otwarcia do zgromadzonych na sali zwrócili się Hanna Trojanowska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pełnomocnik Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej, Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego oraz Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk ds. Polityki Gospodarczej. W swoich wystąpieniach wskazywali, jak ważnym tematem jest dzisiaj energetyka na Pomorzu i jakie będzie jej znaczenie dla przyszłości polskiej gospodarki. Jesteśmy bowiem obecnie w bardzo ważnym dla przyszłości polskiego sektora energetycznego momencie, stąd wszelkie decyzje muszą być poprzedzone dogłębną analizą i uwzględniać jak najwięcej scenariuszy rozwoju.

Panelem otwierającym obrady Szczytu była Sesja Plenarna w której udział wzięli: Maciej Bando – Wiceprezes URE; Wojciech Kowalczyk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów; Jan Lityński – Doradca Prezydenta RP; Małgorzata Ostrowska – b. Sekretarz Stanu MG i MSP, Radna Sejmiku Województwa Pomorskiego; Ludwik Sobolewski – Członek Rady Nadzorczej ZE PAK S.A.; Marek Paweł Sokołowski – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji i Rozwoju, Grupa LOTOS SA; Janusz Steinhoff – b. Wicepremier i Minister Gospodarki w Rządzie Jerzego Buzka. Moderatorem Sesji Plenarnej była Agnieszka Łakoma – Dziennikarka Serwisu Energetyka Extra PAP. Tematy, jakie zostały podjęte w ramach tej części obrad to nowa polityka energetyczna Polski, w szczególności, jeśli chodzi o pytania o sposoby jej zdefiniowania w dłuższej perspektywie czasowej i jaka ma być jej data graniczna: 2030 czy 2050 rok. Nie bez znaczenia było również pytanie czy w przyszłości będzie w Polsce miejsce dla atomu, gazu i węgla jednocześnie. W dalszej części debaty zastanawiano się nad skutkami Polityki Klimatycznej UE oraz czy działania Unii nie szkodzą interesom polskiego sektora energetycznego. Było to wstępem do kolejnego zagadnienia, jakim był rozwój OZE i systemów wsparcia. Na koniec uczestnicy zajęli się tematem roli Państwa w energetyce, zwłaszcza w kontekście działań polityków dla optymalnego ukształtowania wewnętrznego rynku energii w tym pytano także, czy planowane inwestycje będą miały w przyszłości problemy z uzyskaniem akceptacji strony społecznej.

Po Sesji Plenarnej odbył się I Panel poświęcony bezpieczeństwu energetycznemu w kontekście strategii inwestycyjnych największych grup kapitałowych działających w Polsce. W charakterze prelegentów udział wzięli: Daniel Borsucki – Wiceprzewodniczący Forum Odbiorów Energii Elektrycznej i Gazu, Członek Zarządu Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, Członek polskiego Komitetu Światowej Rady Energetyki; Jan Chadam – Prezes Zarządu, GAZ-SYSTEM S.A.; Aleksander Grad – Prezes Zarządu, PGE Energia Jądrowa S.A.; Rafał Hajduk – Partner, Kancelaria Norton Rose; Przemysław Ligenza – p.o. Prezesa, Urząd Dozoru Technicznego; Ireneusz Łazor – Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii SA; Marcin Moskalewicz – Prezes Zarządu, PERN „Przyjaźń S.A.; Przemysław Zaleski – Wiceprezes ds. Handlowych, ENEA Operator Sp. z o.o. W roli moderatora ponownie wystąpiła Agnieszka Łakoma – Dziennikarka Serwisu Energetyka Extra PAP. Debatę rozpoczęto od postawienia panelistom nieco prowokacyjnej tezy „I stanie się ciemność”, mającego sugerować realne zagrożenie brakiem dostaw energii w Polsce, spowodowanych aktualną kondycją polskiej infrastruktury. Następnie prelegenci podjęli temat dekapitalizacji polskich sieci przesyłowych i dystrybucyjnych oraz deficytów mocy w Krajowym Systemie Energetycznym w kontekście przygotowania do kontroli bilansu KSE. Nie bez znaczenia był również wpływ inwestycji na bezpieczeństwo energetyczne. W szczególności zastanawiano się, jakie projekty są dziś niezbędne, a także kto i ile za nie zapłaci. Rozważano również energetykę opartą na gazie – jakich wymaga warunków i jakie daje możliwości.

II Panel poruszał tematykę perspektyw inwestycji w energetyce w kontekście obecnie istniejącego ładu prawnego, zaś do dyskusji zasiedli: Maciej Bando – Wiceprezes URE; dr Filip Elżanowski – Adwokat, Uniwersytet Warszawski, Elżanowski, Cherka & Wąsowski Kancelaria Prawna; dr Dariusz Gulczyński – ekspert w Światowej Radzie Energetycznej; Stanisław Iwan – Senator RP, Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki; Jerzy Kurella – Doradca Prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego; Małgorzata Ostrowska – b. Sekretarz Stanu MG i MSP, Radna Sejmiku Województwa Pomorskiego; dr inż. Andrzej Sikora – Prezes Zarządu, Instytut Studiów Energetycznych. Moderatorem panelu był Rafał Hajduk – Partner, Kancelaria Norton Rose. Pierwszą kwestią, od jakiej prelegenci rozpoczęli dyskusję było pytanie o obszary wymagające regulacji (m.in.: sieci – korytarze przesyłowe, prawo energetyczne, oddzielenie ciepłownictwa). Następnie zastanawiano się nad tzw. Trójpakiem energetycznym, w szczególności na ile jest on realny i czy faktycznie jest sposobem na rozwiązanie problemów w polskiej energetyce. W kolejnej części panelu zastanawiano się nad rolą Urzędu Regulacji Energetyki – czy jego istnienie pomaga, czy raczej przeszkadza. Nie bez znaczenia był również problem stabilności przepisów regulacyjnych: z jednej strony czy możliwe jest zagwarantowanie jednolitych i niezmiennych regulacji prawnych dla dużych inwestycji w perspektywie długookresowej, z drugiej czy Państwo uwzględniło scenariusz, w którym z tytułu zmiany regulacji prawnych będzie musiało wypłacać odszkodowania.

III Panel podjął problem potrzeb polskiej energetyki związanych z finansowaniem inwestycji, zaś jego omówienia podjęli się: dr Filip Elżanowski – Adwokat, Uniwersytet Warszawski, Elżanowski, Cherka & Wąsowski Kancelaria Prawna; Barbara Koszułap – Zastępca Prezesa Zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Jerzy Kurella – Doradca Prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego; Mariusz Machajewski – Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych Grupa LOTOS S.A.; Marcin Moskalewicz – Prezes Zarządu, PERN „Przyjaźń S.A.; Roman Szyszko – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych ENERGA S.A. Za moderację dyskusji odpowiadała Agnieszka Łakoma – Dziennikarka Serwisu Energetyka Extra PAP. Na początek uczestnicy zastanawiali się nad planami inwestycyjnymi w energetyce i potencjalnymi źródłami finansowania z perspektywy firm branży, jak i również starano się ocenić możliwości ze strony instytucji finansowych. Następnie omówiono możliwość pozyskiwania środków na bilansie spółek, kapitałów własnych, formule Project finance i rynku kapitałowym. Równocześnie przeanalizowano możliwości finansowania ze źródeł zewnętrznych, takich jak fundusze unijne, NIB, EBI, NFOS, a także poprzez zaangażowanie Państwa – w szczególności chodziło o sprawdzenie czy możliwy jest atrakcyjny system zachęt, zwłaszcza w projektach kluczowych dla bezpieczeństwa energetycznego. Na koniec dyskutowano nad polskimi priorytetami (wydobyciem, wytwarzaniem, infrastrukturą, infrastrukturą teleinformatyczną), a także znaczeniem nowych projektów: CEF i PIR.

Drugi dzień obrad otworzył Panel IV, zatytułowany „Pomorski Mix Energetyczny: węgiel, gaz, atom i OZE” zaś udział w nim wzięli: Tomasz Karaś – Dyrektor Departamentu Strategii, PGNiG S.A.; Paweł Orłowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego; Marek Paweł Sokołowski – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji i Rozwoju, Grupa LOTOS S.A.; Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego; Mariusz Wójcik – Członek Zarządu, Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej. Moderatorami Panelu byli dr Paweł Grzejszczak – Partner w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka oraz Agnieszka Łakoma – Dziennikarka Serwisu Energetyka Extra PAP. Początek debaty poświęcony był nowym projektom inwestycyjnym, w szczególności jeśli chodzi o to, które mają największe szanse realizacji. Kolejnym równie istotnym zagadnieniem była analiza zysków i strat regionu Pomorskiego pod kątem planowanych inwestycji w sektorze energetycznym. W drugiej części panelu zastanawiano się nad czterema najważniejszymi rodzajami energii, jaka może być produkowana w regionie. Z jednej strony dywagowano się nad elektrownią jądrową i czy jest to obecnie największe wyzwanie, z drugiej debatowano, czy gaz łupkowy będzie szansą, czy raczej zagrożeniem dla regionu. Nie bez znaczenia pozostała również kwestia OZE, w szczególności jeśli chodzi o pytanie, czy jest jeszcze miejsce dla farm wiatrowych, czy pozostają już tylko projekty morskie, a także pytanie o kształt energetyki konwencjonalnej w regionie po rezygnacji Energa S.A. z inwestycji w Ostrołęce?

Na specjalne zaproszenie w drugim dniu Kongresu zgodził się przyjechać i wystąpić ze swoim wykładem inauguracyjnym prof. Grzegorz Kołodko – Dyrektor Centrum Badawczego Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER w Akademii Leona Koźmińskiego, Wicepremier i Minister Finansów w latach 1994-1997 i 2002-2003. Pan Profesor swoim wykładem na temat Kryzys a uwarunkowania i perspektywy rozwoju polskiej gospodarki poczynił wstęp do dalszej dyskusji poświęconej rynkom energii elektrycznej;

Panel V poświęcony był rynkowi energii elektrycznej, zarówno jeśli chodzi o sieci, jak i samą sprzedaż energii. Wśród prelegentów w debacie uczestniczyli: Dariusz Bliźniak – Prezes Zarządu, Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A.; Rafał Czyżewski – Prezes Zarządu, ENERGA-OPERATOR S.A., prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat prof. zw. PG – Dyrektor Centrum Technologii Energetycznych, Politechnika Gdańska; Ireneusz Łazor – Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii S.A.; Elżbieta Niebisz – Prezes zarządu Elektrim VOLT SA; Przemysław Zaleski – Wiceprezes ds. Handlowych, ENEA Operator Sp. z o.o. Za moderację ponownie odpowiadali dr Paweł Grzejszczak – Partner w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka oraz Agnieszka Łakoma – Dziennikarka Serwisu Energetyka Extra PAP. Początek panelu otworzyła analiza energetycznych debiutów rynkowych, zastanawiano się również, czy na rynku lepiej radzą sobie przedsiębiorstwa Skarbu Państwa, czy te z udziałem kapitału zagranicznego. Następnie podjęto temat efektywności energetycznej pod kątem kosztów i potencjalnych korzyści zastosowania w Polsce. W debacie nie mogło również zabraknąć szczególnie dziś szeroko omawianego tematu tzw. „ubóstwa energetycznego” – czy istnieje i komu w szczególności grozi. Kolejnym problemem, nad którym dyskutowali uczestnicy panelu była unijna polityka ograniczania emisji. Z jednej strony starano się wykazać oszczędności i koszty jej wdrażania, z drugiej pytano o jej ekonomiczne uzasadnienie w dzisiejszej sytuacji gospodarczej i politycznej na świecie. Wobec powyższego starano się określić, czy istnieją inne sposoby wymuszania działań proekologicznych na konsumentach.

W dalszej części panelu prelegenci podjęli temat połączenia polskiego rynku energii z rynkiem europejskim, tzw. Projekt CEF a także perspektywa Market coupling w Polsce w kontekście tegoż wspólnego rynku. Następnie zajęto się tematem obliga giełdowego, w szczególności zastanawiano się, czy rynek gazu nabierze takiego znaczenia jak rynek energii elektrycznej na TGE. Na koniec zajęto się kwestią realnej dywersyfikacji dostaw gazu oraz czy nowe możliwości importowe sprawdzą się w praktyce i umożliwią rozwój rynku.

Panel VI poświęcony był tematowi rynku Ciepła i Kogeneracji, zaś udział w nim wzięli: Marek Dec – Prezes Zarządu, ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o.; prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat prof. zw. PG – Dyrektor Centrum Technologii Energetycznych, Politechnika Gdańska; Monika Kuusela – Manager, Regulatory Affairs Fortum, Heat Division, ekspert w Energy Policy WG Euroheat & Power; Janusz Różalski – Prezes Zarządu – Dyrektor Spółki, OPEC Gdynia Sp. z o.o.; Igor Wasilewski – Członek Zarządu, Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Moderatorem ostatniego panelu OSE był dr Paweł Grzejszczak – Partner w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. Na początku prelegenci zastanowili się wspólnie, jaka jest dzisiejsza pozycja rynkowa ciepła systemowego, biorąc również pod uwagę jego funkcjonujące mechanizmy i regulacje. Nie bez znaczenia było również wskazanie kierunków rozwoju ciepła systemowego z punktu widzenia zarówno Urzędu Regulacji Energetyki, jak i przedsiębiorstw. W dalszej części debatowano nad inwestycjami w ciepłownictwie – czy należałoby kierować się w stronę ciepła komunalnego, czy raczej prywatnego. Starano się również znaleźć przyczyny niskiej rentowności kapitału ciepłowniczego. Następnym tematem jaki został rozważony to efekty prywatyzacji PECów w Polsce pod kątem oczekiwanych rezultatów, występujących barier i zalet prywatyzacji, starano się również zaprezentować zgromadzonym na sali dominujące trendy w dzisiejszym ciepłownictwie. Na koniec zaś podjęto aktualny dziś temat relacji gospodarki odpadami i ciepłownictwa.

Interesująca dyskusja, zarówno pomiędzy uczestnikami paneli, jak i dzięki licznym pytaniom z sali świadczy o dużym zainteresowaniu poruszonymi tematami i stanowi punkt wyjścia do debaty w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego, który odbędzie się już na wiosnę przyszłego roku. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej www.osegdansk.pl.

 

Ogólnopolski Szczyt Energetyczny był wspierany przez liczne grono firm partnerskich oraz partnerów medialnych, które angażowały się w przygotowania wspomnianego przedsięwzięcia.

Europejskie Centrum Biznesu główny organizator OSE GDAŃSK 2013 pragnie szczególnie podziękować Partnerom: Grupie LOTOS S.A.; EuRoPol GAZ s.a.; ENERGA S.A.; Urzędowi Dozoru Technicznego; Kancelarii Norton Rose Piotr Strawa i Wspólnicy sp. k.; AMBEREXPO Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.; Partnerom Sesji: Przedsiębiorstwu Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” S.A.; Przedsiębiorstwu Przeładunku Paliw Płynnych Naftoport Sp. z o.o.; Sponsorom: Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu S.A.; Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A.; Partnerowi Technologicznemu firmie Toshiba Television Central Europe Sp. z o.o., a także Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej.

Podziękowania należą się Głównemu Patronowi Medialnemu: Centrum Informacji o Rynku Energii CIRE.PL oraz pozostałym Patronom Medialnym: Polskiej Agencji Prasowej; Telewizji Polskiej S.A. – Oddział w Gdańsku; Radiu Gdańsk; Magazynowi Nowa Energia; Wydawnictwu Inżynieria, właścicielowi Portalu inzynieria.com oraz czasopisma Paliwa i Energetyka; Portalowi Nuclear.pl; Czasopismu Smart Grids Polska; Miesięcznikowi Gigawat Energia; Portalowi Chronmyklimat.pl; Miesięcznikowi Ekologia i Rynek; Portalowi Gazlupkowy.pl; Portalowi Elektroonline.pl; Portalowi E-petrol.pl; Portalowi Polskielupki.pl; Magazynowi Polski Przemysł; Portalowi Europa Bezpieczeństwo Energia; Portalowi eko24.pl; Wortalowi branżowemu Energoelektronika.pl; Dziennikowi Bałtyckiemu.