I Forum Małych Elektrowni Wiatrowych 2011

I Forum Małych Elektrowni Wiatrowych 2011

15/04/2011
|

W warszawskim EXPO XXI, 23 marca br. odbyło się I Forum Małych Elektrowni Wiatrowych. Uczestnicy konferencji dyskutowali o perspektywach rozwoju do 2020 roku w oparciu o uchwalony Krajowy Plan Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych (KPD), w którym po raz pierwszy wyodrębniono małą energetykę wiatrową, jako osobną kategorię w krajowym bilansie energetycznym – 550MW mocy do 2020 roku. Według badań Instytutu Energetyki Odnawialnej aktualnie mała energetyka wiatrowa w Polsce jest w początkowej fazie rozwoju. Moc zainstalowana w sięgnęła w 2010 roku zaledwie 7 MW. Jednak tempo wzrostu sektora jest wysokie i już niemalże 150 podmiotów działa w obszarze produkcji, dystrybucji i instalacji MEW.

Ministerstwo Gospodarki, w ramach implementacji dyrektywy 2009/28/WE i KPD, podjęło inicjatywę przygotowania ustawy o odnawialnych źródłach energii, która ma zawierać system wsparcia i promocji rozwoju rozproszonych źródeł energii, w tym ułatwień administracyjnych. Uczestnicy Forum przyjęli z uznaniem te inicjatywy i czekają na ich pilną realizację. Dostrzegają jednakże szereg narastających od wielu lat barier natury prawnej, ekonomicznej i technicznej, które hamują rozwój małej energetyki wiatrowej w Polsce.

Powszechnym problemem w Polsce jest słaby rozwój sieci elektroenergetycznej i jej postępująca dekapitalizacja, co jest obecnie silną barierą rozwoju energetyki wiatrowej. Małe elektrownie wiatrowe nie wymagają specjalnie ukierunkowanych działań i dużych nakładów na rozwój sieci, lecz by mogły się w pełni rozwijać potrzebne jest poszerzenie zakresu dotacji o program dedykowany małym elektrowniom wiatrowym, jak i maksymalne uproszczenie systemu takich dotacji oraz wprowadzenie specyficznego systemu wsparcia małych elektrowni wiatrowych, bazującego na stałych cenach gwarantowanych za energię z małych źródeł energii odnawialnej, na prawnej możliwości rozliczeń netto (net-metering) energii pomiędzy użytkownikiem, a dostawcą energii. Kolejnym problemem jest uproszczenie procedur wydawana pozwoleń na budowę i przyłączania małych elektrowni do sieci. Niezbędne jest także opracowanie systemu badań i certyfikacji małych elektrowni wiatrowych i ich komponentów oraz objęcie szczegółową klasyfikacją PKD produkowanych urządzeń i wyrobów małej energetyki wiatrowej. Działania te powinny być uzupełnione uruchomieniem ogólnokrajowej kampanii edukacyjno-informacyjnej uzupełnionej programem monitorowania instalacji demonstracyjnych oraz inicjowanie kampanii nakierowanych na konkretnych odbiorców i adresatów.

Efektem spotkania było przyjęcie deklaracji, w której uczestnicy Forum zwracają się do Ministra Gospodarki, Ministra Infrastruktury oraz NFOŚiGW i apelują o przygotowanie „Programu rozwoju małej energetyki wiatrowej”, jako uzupełnienia do KPD oraz odrębnych systemów wsparcia dla małych źródeł, w tym małych elektrowni wiatrowych w ramach nowej ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Więcej informacji z konferencji na stronie: www.ieo.pl/forumMEW