Efektywność a innowacyjność specjalistów i menedżerów – raport HRK i PAIiIZ

Efektywność a innowacyjność specjalistów i menedżerów – raport HRK i PAIiIZ

16/10/2015

Najlepsi będą pracować dla innowatorów

Specjaliści i menedżerowie realizują postawione przed nimi cele zawodowe, kosztem jednak długich godzin pracy oraz braku odpoczynku. Zależy im na elastyczności działania i innowacyjnym podejściu pracodawców do biznesu – wynika ze świeżo opublikowanego badania HRK „Efektywność a innowacyjność specjalistów i menedżerów”.
14 października 2015 r. firma doradztwa personalnego HRK opublikowała raport „Efektywność a innowacyjność specjalistów i menedżerów”. Przeprowadzone badanie wśród ponad 800 specjalistów i menedżerów dostarczyło informacji dotyczących tego, jak długo oraz w jakich warunkach pracuje kadra średniego i wyższego szczebla w Polsce. Wskazane zostały również preferowane kierunki rozwoju przedsiębiorstw prowadzące do zwiększenia efektywności działań biznesowych.

Fot. HRK

Fot. HRK

Realizacja celów na najwyższym poziomie
Specjaliści menedżerowie realizują postawione przed nimi cele zawodowe. Ponad połowa badanych deklaruje, że przekroczyła wyznaczone plany. Co czwarty respondent osiągnął wyznaczone cele, ale ich nie przekroczył, zaś tylko co dziesiąty pracownik nie wykonał wszystkich zleconych mu działań. Osiągnięcia pracowników w Polsce okupione są jednak kosztem długich godzin pracy.

Bariery na drodze ku efektywności
Kadrę średniego i wyższego szczebla cechuje długi czas pracy oraz zaniedbanie wykorzystania urlopu. Średnio specjaliści i menedżerowie pracują dziewięć i pół godziny dziennie, znacznie przekraczając ustawowy czas pracy. Przedstawiciele tej grupy zawodowej nie wykorzystują również w pełni dni przeznaczonych na wypoczynek – 67% badanych w ubiegłym roku nie wykorzystało urlopu w całości. Badanie HRK pozwoliło określić bariery stojące na drodze do bardziej efektywnego działania w krótszym czasie. Główną przeszkodą, wskazywaną przez połowę badanych jest nadmiar obowiązków administracyjnych i brak dostępu do nowoczesnych narzędzi pracy. Jeszcze mniej osób ma możliwość pracy zdalnej i elastycznego rozporządzania czasem pracy.

„Wyzwaniem stojącym przed pracodawcami jest stworzenie warunków pracy umożliwiających zwiększenie efektywności działań przy zachowaniu work-life balance. Na dobre środowisko zawodowe składa się życzliwa atmosfera w zespole, komfortowa przestrzeń biurowa, trafnie skonstruowane programy motywacyjne, wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz przede wszystkim innowacyjne podejście do biznesu” – twierdzi Małgorzata Wiśniewska-Janus, dyrektor HRK Payroll Consulting.

„Polscy menadżerowie są świetnie wykształceni, przewyższając pod tym względem całą Europę Zachodnią. Znają języki obce, osiągają sukcesy w wielu dziedzinach nauki m.in. w informatyce i zarządzaniu. Polscy pracownicy wchodząc na rynek pracy są więc już wygrani. W dobrym otoczeniu będą mogli wykorzystać i rozwijać to, co już posiadają. I sami wiedzą, co jest im potrzebne. Polscy menadżerowie mają własne pomysły na usprawnienie firmy, są aktywni i wręcz spragnieni innowacji. Jeśli zadba się o ich środowisko pracy, rozwiną skrzydła” – uważa Sławomir Majman, prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Innowatorzy osiągną sukces…
W badaniu HRK określono pięć profili firm w zależności od ich podejścia do innowacyjnych zmian. Są to: innowatorzy stawiający na ciągłe szukanie nowych rozwiązań; opiekunowie, skupiający się na zapewnieniu bezpieczeństwa pracy i pakietów socjalnych; biegacze nastawieni na wyniki i silnie rywalizujący z otoczeniem; tradycjonaliści przywiązujący wagę do ustalonych zwyczajów i procedur oraz start-upy. Dla 56% badanych idealnym typem firmy jest innowator, zaś dla 25% – opiekun.

„Obecnie 78% pracowników chętnie zmieniłoby obecne miejsce pracy na inny profil organizacji. Specjaliści i menedżerowie chcą być innowacyjni i chcą spełniać się zawodowo w organizacji, która im to umożliwi. Firmy stale dążące do wypracowanie coraz to lepszych rozwiązań biznesowych czeka sukces, ponieważ to one będą w stanie pozyskać i utrzymać w organizacji najcenniejsze talenty na rynku” – prognozuje Piotr Mazurkiewicz, partner w HRK.

Przewagą innowatorów na rynku jest również silne zaangażowanie ich pracowników w działania firmy. Wyniki badania HRK wskazują, że z celami organizacji innowacyjnej identyfikuje się 80% badanych. W przedsiębiorstwach o profilu opiekuna 71% pracowników utożsamia się z misją organizacji. W przypadku biegaczy odsetek ten wynosi 69%, w start-upach – 62%, zaś w przypadku tradycjonalistów – 58%.

…tymczasem przedsiębiorstwa w Polsce to tradycjonaliści
Co trzeci respondent określa swojego pracodawcę jako tradycjonalistę. Nieco mniej osób uważa swoją firmę za innowatora. Co piąty badany jest zatrudniony przez biegacza. W mniejszości są pracownicy start-upów oraz opiekunów. Obecnie najwięcej pożądanych przez pracowników średniego i wyższego szczebla innowatorów odnajdziemy w branżach: SSC/BPO (48%), ICT (42%) i doradczej (33%). Pierwszym krokiem do osiągnięcia statusu innowatora jest wprowadzanie usprawnień zarówno o charakterze proceduralnym jak i technicznym. W tym aspekcie przoduje branża farmaceutyczna i sektor publiczny.

„Dla branży farmaceutycznej innowacyjność jest istotą działania. Firmy z tego sektora inwestują w  nowoczesne technologie i laboratoria. Fundują też granty dla uczelni na programy badań nowych leków i szczepionek. Celem jest skuteczniejsza walka z chorobami, jakie dotykają współczesne społeczeństwo. Organizacje oparte na takich wartościach dbają o zapewnienie usprawnień również we własnych strukturach zarządzania” – komentuje Piotr Uhlik, partner w HRK i menedżer HRK Pharma.

Analiza regionalna wykazała najwięcej wskazań respondentów na firmy wprowadzające usprawnienia i innowacje zarówno o charakterze technicznym jak i proceduralnym na Śląsku – 76% badanych deklaruje, że tamtejsze przedsiębiorstwa wprowadzają innowacje.

„Obecnie mamy do czynienia z kolejnym etapem przekształceń przemysłu na Śląsku. W firmach prowadzone są liczne projekty innowacyjne, nakierowane na podnoszenie efektywności kosztowej oraz poziomu jakości. Zaplecze naukowe oraz bliskość rynku odbiorców pozwalają też na tworzenie firm budujących autorskie, unikatowe rozwiązania dla przemysłu” – zauważa Rafał Badurski, menedżer HRK Katowice.

***

O badaniu
Badanie HRK „Efektywność a innowacyjność specjalistów i menedżerów” zostało przeprowadzone w czerwcu 2015 roku, na próbie 870 specjalistów i menedżerów. Badanie miało charakter ilościowy i zostało zrealizowane w formie CAWI.

Pełen raport do pobrania poniżej w pliku PDF.