NEWAG SA – tabor szynowy o współczynniku niezawodności 99,3%

NEWAG SA – tabor szynowy o współczynniku niezawodności 99,3%

05/12/2016
Autor:
|
Kategoria: Przemysł szynowy
www.newag.pl

Rok 2015 był dla spółki NEWAG rekordowy pod względem dochodów ze sprzedaży, które przekroczyły miliard złotych. Również rok 2016 jest dla producenta bardzo udany. Co pozwoliło firmie osiągnąć ten sukces?
 
NEWAG jest znanym i cenionym na europejskim rynku producentem taboru szynowego.

Spółka specjalizuje się w moder­ni­za­cji i pro­duk­cji taboru kole­jo­wego, tram­wa­jów i pojaz­dów metra

. Historia firmy sięga roku 1876, a projektowane przez nią pojazdy, takie jak Impuls, pozwalają producentowi z Nowego Sącza dołączyć do ścisłej europejskiej czołówki pod względem konstrukcyjnym i jeśli chodzi o możliwości techniczne. Jest to możliwe dzięki wysokiej jakości zapleczu produkcyjnemu.

Mamy nowoczesne hale produkcyjne z oprzyrządowaniem i bazą testowo-diagnostyczną, umożliwiające precyzyjną i powtarzalną produkcję o wysokich parametrach technicznych – mówi Maciej Górowski, kierownik Działu Badań i Rozwoju NEWAG SA. – Dla zapewnienia najwyżej jakości korzystamy w procesie produkcji z maszyn sterowanych numerycznie, w tym zautomatyzowanego robota spawalniczego. Jednym z najnowszych przedsięwzięć jest uruchomiona światowej klasy lakiernia z komorami służącymi do przygotowania powierzchni oraz lakierowania końcowego, zgodnie z najwyższymi standardami jakościowymi w dziedzinie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych. Wdrożyliśmy procesy technologiczne lakierowania w technologii chemoutwardzalnej i wodorozcieńczalnej. Jesteśmy w stanie spełnić rygorystyczne normy środowiskowe oraz wymagania dowolnego zamówienia

Bezpieczny Impuls
W tej chwili rodzina pojazdów Impuls jest – jeśli chodzi o zastosowane technologie –najnowocześniejszym produktem spółki. To efekt wieloletniego rozwoju konstrukcji, procesów technologicznych, testów i doświadczenia eksploatacyjnego. „Dzięki nim udało nam się wyprodukować pojazd klasy europejskiej, którego współczynniki niezawodności osiągają 99%. Do sukcesu tych pojazdów przyczyniło się również perspektywiczne patrzenie konstruktorów na rozwój wymagań stawianych przez przewoźników pojazdom szynowym, w wyniku czego produkty marki NEWAG są zgodne z wszelkimi wymaganiami klientów oraz najnowszymi europejskimi wymaganiami normatywnymi (TSI)” – podkreśla Łukasz Mikołajczyk, rzecznik spółki, i dodaje: – Impuls to również pierwszy zaprojektowany i wyprodukowany w Polsce pasażerski, elektryczny zespół trakcyjny, który z powodzeniem osiągnął rekordową prędkość 226 km/h. Druga generacja Impulsów, która obecnie znajduje się na liniach produkcyjnych naszej firmy, będzie pierwszą rodziną elektrycznych zespołów trakcyjnych, dostarczonych poza granice naszego kraju – do Włoch”.

Konstruktorzy zatrudnieni w firmie NEWAG stworzyli rodzinę elektrycznych zespołów trakcyjnych, które z całą pewnością są jednymi z najnowocześniejszych pojazdów szynowych produkowanych nie tylko Polsce, lecz także w całej Europie. Są to komfortowe pojazdy niskopodłogowe z przestrzennym wnętrzem, wyposażone m.in. w pełny monitoring, klimatyzację, nowoczesny system informacji pasażerskiej, wi-fi i opcjonalnie w automaty do sprzedaży biletów oraz kasowniki. Impulsy zostały przystosowane do przewozu osób o ograniczonej możliwości poruszania się (toaleta przystosowana dla niepełnosprawnych, pochylnie, wysuwane stopnie, windy, szerokie przejazdy, miejsca do przewozu wózków) oraz mają udogodnienia dla pasażerów podróżujących z małymi dziećmi i dla rowerzystów (przewijak, miejsca do przewozu rowerów).

Pojazdy te są i bezpieczne – spełniają restrykcyjne normy unijne TSI – i niezawodne (ich współczynnik dostępności wynosi 99%). Jednocześnie są one cały czas unowocześniane, a dążenie Działu Badań i Rozwoju firmy NEWAG do ciągłego rozwoju produktów umożliwiło opracowanie drugiej generacji Impulsów. Pierwsze trzyczłonowe pojazdy serii Impuls II zostaną dostarczone dla przewoźnika FSE w Bari, we Włoszech.

Fot. Newag SA

Fot. Newag SA

Europejska homologacja
Impulsy to nie jedyne w tej chwili nowe rozwiązania technologiczne w ofercie firmy NEWAG. Konstruktorzy i projektanci spółki stwo­rzy­li­ w ostatnim czasie również nowo­cze­sne loko­mo­tywy elek­tryczne Grif­fin oraz Dra­gon. „W tej chwili prze­wozy pomię­dzy kra­jami Europy, w któ­rych obo­wią­zują odmienne sys­temy zasi­la­nia trakcyjnego, stanowią dla prze­woź­ni­ków poważ­ne i kosz­tow­ne wyzwa­nie. W związku z tym elektrowóz E4MSU Grif­fin, nale­żący do plat­formy czteroosiowych loko­mo­tyw elek­trycz­nych, jest pierw­szą w Pol­sce loko­mo­tywą wie­lo­sys­te­mową, która jest dosto­so­wana zarówno do pol­skiego systemu zasi­la­nia prą­dem sta­łym o napięciu 3 kV, jak i do sys­te­mów zasi­la­nia prą­dem zmien­nym o napięciu 15 kV lub 25 kV – stwierdza Maciej Górowski. – Spełnienie wymagań interoperacyjności i wie­lo­sys­te­mo­wość tej loko­mo­tywy umoż­li­wiają uzy­ska­nie homo­lo­ga­cji w więk­szo­ści kra­jów europejskich”.

Kolejnym mocnym punktem w portfolio spółki jest loko­mo­tywa elek­tryczna o handlowej nazwie Dra­gon, będąca pierw­szą od ponad 25 lat w cało­ści pol­ską kon­struk­cją prze­zna­czoną do pro­wa­dze­nia cięż­kich skła­dów towa­ro­wych. Elektrowóz ten cechuje się dużą siłą pociągową oraz bez­pie­czeń­stwem i eko­no­mią użyt­ko­wa­nia, a także boga­tym wypo­sa­że­niem i przede wszyst­kim bardzo wysoką niezawodnością (bezawaryjnością). Należy podkreślić, że loko­mo­tywa Dragon już po roku eks­plo­ata­cji osią­gnęła współ­czyn­nik nie­za­wod­no­ści na pozio­mie 99,3%. Jednocześnie dużym atutem potwierdzającym atrakcyjność oferty spółki NEWAG jest fakt, że wśród innych lokomo­tyw dostępnych na rynku euro­pej­skim Grif­fin i Dra­gon wyróż­niają się konkurencyjną ceną.

W kolejnym obszarze działalności spółki, jakim jest budowa pojaz­dów szy­no­wych, wie­lo­let­nie doświadczenia spółki NEWAG zaowo­co­wały stwo­rze­niem pierw­szego pojazdu miej­skiego, tram­waju typu 126 N Nevelo. Ten nowo­cze­sny i kom­for­towy pojazd miej­ski może pomieścić 235 pasa­że­rów. Prze­gu­bowa, trójczło­nowa kon­struk­cja niskopodłogowa wyko­rzy­stuje naj­no­wo­cze­śniej­sze rozwiąza­nia tech­no­lo­giczne, które zapew­niają nie tylko nie­za­wod­ność, lecz także niskie koszty eks­plo­ata­cji. „Wprowadzanie do naszej oferty kolejnych pojazdów jest efektem możliwości technologicznych, zapewniających kompleksowe projektowanie i produkcję pojazdów szynowych z wykorzystaniem stalowych konstrukcji nadwozia i podwozia. Jesteśmy w stanie realizować wszelkie zamówienia związane z pasażerskim taborem kolejowym, tramwajowym oraz składami metra” – mówi Maciej Górowski.

Firma uczestniczy w szeregu programów badawczo-rozwojowych. Kilka lat temu w ramach jednego z nich zaprojektowała, a następnie wyprodukowała wspomniany tramwaj Nevelo, w którym zastosowano innowacyjne rozwiązania techniczne, m.in. w zakresie układu podwozia. Obecnie producent jest w trakcie realizacji kolejnego projektu badawczo-rozwojowego, w którego ramach powstanie pierwsza na świecie rodzina autonomicznych, rekonfigurowanych, bimodalnych pojazdów trakcyjnych przeznaczonych do realizacji przewozów w ruchu pasażerskim międzyregionalnym, regionalnym i aglomeracyjnym. „Przygotowujemy również kolejne wnioski do programów rozwojowych, m.in. w dziedzinie lokomotyw – podkreśla Maciej Górowski i dodaje: – Jednocześnie cały czas rozwijamy nasze zaplecze produkcyjne oraz optymalizujemy procesy technologiczne, aby stale zwiększać efektywność i jakość produkcji. Współpracujemy również z czołowymi światowymi producentami taboru szynowego, a także wiodącymi polskimi i zagranicznymi jednostkami naukowymi”.
 
Na pełnych obrotach
NEWAG SA ma za sobą rekordowy rok 2015, kiedy to przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 1,026 mld zł. Również ten rok będzie dla nowosądeckiej spółki bardzo dobry, tym bardziej że zakład cały czas pracuje na pełnych obrotach. Obecnie finalizowane są prace nad produkcją sześciu pojazdów dla Małopolski, w tym trzech elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) typu 45 WE oraz trzech typu 31 WE. Realizowany jest także kontrakt na dostawę pięciu pojazdów typu 36 WEb Impuls II dla włoskiego Bari, a także jednego pojazdu 36 WEa Impuls dla województwa opolskiego. Na początku września przedsiębiorstwo podpisało największy kontrakt w dotychczasowej działalności. W jego ramach spółka dostarczy 17 EZT dla województwa zachodniopomorskiego: 12 typu 36 WE oraz 5 typu 31 WE. Jednocześnie trwają prace projektowe związane z kontraktem na dostawę 20 trój­czło­no­wych pojazdów metra dla Sofii. Kontrakt ten został podpisany w drugiej połowie 2015 r. i jest realizowany przez NEWAG w konsorcjum z Sie­mens AG z sie­dzibą w Wied­niu i Sie­mens EOOD z sie­dzibą w Sofii.

Nie może dziwić fakt, że firma planuje dal­szą eks­pan­sję, zarówno na rynku polskim, jak i na rynkach międzynarodowych, zwłaszcza że w ciągu najbliższych miesięcy zostaną ogłoszone kolejne przetargi. Według danych rynkowych do roku 2018 Polska będzie potrzebować nawet 100 pojazdów szynowych. Do wzięcia udziału w planowanej wymianie taboru spółka NEWAG będzie z pewnością dobrze przygotowana. „Jesteśmy przekonani, że ze względu na najwyższą jakość naszych pojazdów i ich niezawodność podpisanie kolejnych kontraktów na dostawę taboru na rynek krajowy to tylko kwestia czasu. A to z kolei pozwoli na ekspansję na rynki zagraniczne – opowiada Łukasz Mikołajczyk. – Myślę, że duże znaczenie ma w tym kontekście fakt, że do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i po partnersku, przygotowując projekt pojazdu zgodnie z jego wymaganiami. Niekiedy sugerujemy klientowi inne, sprawdzone, według nas lepsze rozwiązania. Bywa też, że to pomysły zamawiającego przyczyniają się do rozwoju naszych rozwiązań projektowych. Mamy wdrożoną metodologię procesową przygotowania i zatwierdzania konfiguracji pojazdów, w tym sposobu prezentowania i zatwierdzania rozwiązań przez zamawiającego”.

Kierownik Działu Badań i Rozwoju podkreśla, że podstawowym elementem procesu projektowania i realizacji kolejnych umów jest zgrany i doświadczony zespół realizacyjny, a więc pracownicy spółki. Natomiast dla klienta najważniejsza jest szczegółowa analiza stawianych przez niego wymagań i zaoferowanie produktu zgodnego z potrzebami, tym bardziej że największymi projektami realizowanymi przez NEWAG są zadania związane z kompleksowym projektowaniem pojazdów, praktycznie rzecz biorąc od zera. „Są one najbardziej skomplikowane i złożone, gdyż dotykają wszystkich dziedzin związanych z projektowaniem i produkcją. Stopień skomplikowania, a raczej obszerności projektu jest oczywiście zależny od typu pojazdu. O innych zakresach i wymaganiach mówimy w projekcie lokomotywy, a o innych w wypadku zespołu trakcyjnego, wagonu czy tramwaju. Inaczej wygląda również zakres pracy nad nowym pojazdem, a inaczej nad modernizacją starszego. Nasza firma realizuje również prace związane z procesem utrzymania pojazdów (przeglądy okresowe i naprawy awaryjne) – to te mniejsze projekty. Do najmniejszych natomiast można zaliczyć prace związane z drobnymi modyfikacjami w ramach istniejących pojazdów – mówi Maciej Górowski i podsumowuje: – Do wszystkich zadań podchodzimy z maksymalnym zaangażowaniem. To pozwala nam cały czas się rozwijać”.

Fot. Newag SA

Fot. Newag SA

Spółka NEWAG obecnie należy do ścisłej europejskiej czołówki producentów taboru szynowego. Jako jedna z najstarszych firm kolejowych w Polsce (początki działalności to rok 1876) potrafi przełożyć swoje wieloletnie doświadczenie na tworzenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Obecnie, mając ogromną wiedzę z zakresu modernizacji i produkcji taboru kolejowego i szynowego, NEWAG specjalizuje się w:

·       pro­duk­cji i moder­ni­za­cji elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych – spółka skonstruowała pierw­szy pol­ski pojazd szy­nowy, który prze­kro­czył pręd­kość 226 km/h;

·       pro­duk­cji spa­li­no­wych zespo­łów trak­cyj­nych;

·       moder­ni­za­cji loko­mo­tyw spa­li­no­wych – według danych z roku 2014 NEWAG ma blisko  100% udzia­łów w kra­jo­wym rynku;

·       pro­duk­cji i moder­ni­za­cji loko­mo­tyw elek­trycz­nych – w portfolio spółki znajdują się m.in. pierwsza od ok. 30 lat elek­tryczna loko­mo­tywa polskiej kon­struk­cji Dra­gon, a także pierw­sza pol­ska wie­lo­sys­te­mowa loko­mo­tywa elek­tryczna Griffin;

·       pro­duk­cji tram­wa­jów – takich jak nowo­cze­sny Nevelo;

·       produkcji pojazdów metra.