Jak sprawdzić stan komór koksowniczych bądź kanałów grzewczych?

|
Źródło informacji: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

Poprawna eksploatacja wszystkich urządzeń wiąże się zawsze z możliwie szerokim monitorowaniem ich stanu techniczno-technologicznego. Tylko bowiem odpowiedni zasób informacji na temat warunków jego pracy gwarantuje skuteczność podejmowanych działań nie tylko regulacyjnych, ale przede wszystkim profilaktyczno-remontowych, gwarantujących utrzymanie jego żywotności. Piece przemysłowe, ze względu na trudne warunki pracy i oddziaływanie wielu destrukcyjnych czynników, zasługują w tym względzie na szczególną uwagę.

Powstające na nich w porę niezidentyfikowane różnego rodzaju usterki nie tylko obniżają ich sprawność, ale często w poważny sposób skracają żywotność tych urządzeń. Do niedawna jednak właśnie piece przemysłowe ze względu na warunki pracy uznawano za trudne do monitorowania, a ocenę ich stanu ograniczano najczęściej do wybiórczych pomiarów i ewentualnie okresowych pobieżnych przeglądów. Jednak rosnąca świadomość istotności ciągłego monitorowania stanu techniczno-technologicznego oraz rozwój meteorologii i opartej na elektronice diagnostyki w wydatny sposób przyczynił się do poprawy eksploatacji również pieców przemysłowych.

Ciągle poszukiwane są nowe metody i narzędzia dla stałego monitorowania ich pracy, a ich wdrażanie przynosi efekty nie tylko w dziedzinie poprawności eksploatacji, ale wymierne korzyści finansowe wynikające chociażby z odsunięcia potrzeby podejmowania bardzo kosztownych działań remontowych na rzecz częstszych lecz mniej kosztownych prac profilaktycznych w miejscach stwierdzanych usterek. Najczęściej jednak poza precyzyjną oceną pozostaje spora część istotnych elementów pieca pracujących w wysokich temperaturach.

Do takich elementów należy np.: rozgrzana część pracującej ceramiki pieca, której stan techniczny w dużej mierze nie tylko decyduje o żywotności obiektu (tak jest np.: w przypadku pieców koksowniczych), ale często o celowości i metodyce planowanych działań remontowych. Istotnym z tego punktu widzenia stało się poszukiwanie metod bieżącego monitorowania stanu tych elementów bez potrzeby wyłączania obiektu z eksploatacji.

Aktualnie, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla jest w posiadaniu nowoczesnego urządzenia dla oceny stanu rozgrzanych elementów pieca – sondy wizyjnej VIDEOFIL produkcji francuskiej. Obecnie urządzenie to wykorzystywane jest do oceny stanu ceramiki pracujących pieców koksowniczych (kanałów grzewczych, komór koksowniczych i regeneratorów).

Uzyskiwany za jej pomocą obraz z wnętrza ocenianych, rozgrzanych elementów pieca pozwala na wykrycie nawet najdrobniejszych ich defektów i odpowiednio szybkie podejmowanie działań profilaktycznych oraz remontowych.

Sonda wizyjna pracuje w temperaturze do 1400ºC oraz posiada możliwość rejestracji obrazu w jakości HD.

Źródło zdjęć: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

Źródło zdjęć: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla