PBDI – Farmy wiatrowe w formule pod klucz

Autor:
|

PBDI, firma znana z wielu realizacji w budownictwie drogowym, cały czas zwiększa swój udział w budowie farm wiatrowych. Tylko w tym roku zbuduje farmy wiatrowe o łącznej mocy 340 MW.

Ważnym elementem portfolio Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego SA (wchodzącego w skład Grupy Erbud), i to od momentu jego powstania, są farmy wiatrowe. Jak dotąd firma pozyskała na terenie całej Polski ponad trzydzieści zleceń na budowę farm wiatrowych. Zostały one zrealizowane z sukcesem. Oczekuje się, że w ciągu kolejnych kilku lat, pomimo prognozowanego w najbliższych miesiącach spowolnienia wynikającego z nowych regulacji prawnych, liczba projektów będzie systematycznie wzrastać.

Silni w Grupie

Obchodząca w tym roku jubileusz 25-lecia Grupa Erbud ma na swoim koncie wiele prestiżowych projektów budowlanych. Swoją działalność koncentruje na segmentach budownictwa kubaturowego, budownictwa inżynieryjno-drogowego, budownictwa przemysłowego oraz inżynierii i serwisu dla energetyki, a także na segmencie deweloperskim. Spółka, jako generalny wykonawca, realizuje projekty komercyjne, użyteczności publicznej, energetyczne, budownictwa mieszkaniowego oraz inżynieryjno-drogowego. Od 2007 r. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i wchodzi w skład indeksu WIG80 oraz indeksu firm budowlanych WIG Budownictwo. Obecnie do Grupy należy siedem spółek specjalizujących się w różnych obszarach budownictwa. Są wśród nich zarówno firmy działające na rynku lokalnym (Budlex SA), ogólnopolskim (Erbud Industry, PBDI), jak i zagranicznym: niemieckim i belgijskim (GWI Bauunternehmung GmbH). Na obszarze europejskim działają spółki Erbud SA oraz Erbud International sp. z o.o.

Marka PBDI powstała w 2010 r. z połączenia PRD SA i Rembet Plus sp. z o.o. Obecnie Erbud SA posiada 90% udziałów w kapitale akcyjnym spółki. „Większość inwestorów postrzega naszą spółkę przez pryzmat Grupy Erbud, która jest jedną z największych budowlanych grup kapitałowych w Polsce. Atut w postaci zaplecza finansowego oraz technicznego Grupy niejednokrotnie jest decydujący przy wyborze naszej oferty” – argumentuje Jacek Leczkowski, prezes zarządu PBDI SA.

Czy wiesz, że…
PBDI, funkcjonując na szeroką skalę w kilku segmentach budownictwa, prowadzi również wiele działań związanych z tzw. społeczną odpowiedzialnością biznesu. Szczególnie widoczne jest to na niwie sportowej: firma jest obecnie m.in. sponsorem ekstraligowej drużyny żużlowej KS Toruń. Oprócz tego przedsiębiorstwo jest także sponsorem tytularnym zespołu występującego w drugiej lidze koszykówki AZS UMK Consus PBDI Toruń. Posiada także własną amatorską drużynę koszykarską rywalizującą w rozgrywkach Toruńskiej Amatorskiej Ligi Koszykówki. Dodatkowo spółka jest też jednym ze sponsorów drużyny futsalu Unisław Team PBDI.„Jednocześnie – w ramach działalności charytatywnej – przedsiębiorstwo udzieliło wsparcia Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, a także Domowi Dziecka nr 4 w Warszawie. Pomoc najmłodszym jest dla firmy szczególnie ważna, dlatego PBDI współfinansowało wydanie książki autorstwa Sylwii Pangsy-Kani. Dochód ze sprzedaży tej książki przeznaczony jest na Fundusz Dzieci Osieroconych Puckiego Hospicjum pw. Św. Ojca Pio” – podkreśla Nina Górka odpowiedzialna w firmie za marketing.

Wszystkie podmioty Grupy Erbud mają możliwość uczestniczenia w dużych projektach, w ramach wspólnych realizacji, co stanowi jedną z istotnych przewag konkurencyjnych. We wszystkich spółkach stosowane są te same standardy dotyczące jakości oraz bezpieczeństwa pracy. „Wymagania w zakresie BHP oraz standaryzacja wielu procesów w Grupie bezpośrednio przekładają się na bezpieczeństwo na budowie oraz jakość wykonywanych przez nas prac. Przynależność do dużej Grupy daje nam możliwość wymiany doświadczeń oraz korzystania z wykwalifikowanej kadry inżynierskiej wszystkich spółek należących do Grupy, co pozwala nam sprostać największym wymaganiom inwestorów” – stwierdza Jacek Leczkowski.

Elektroenergetyczny potencjał

Dzięki obecności w Grupie Erbud PBDI z powodzeniem rozwija podstawowe obszary swojej działalności. Zakres prac realizowanych przez spółkę obejmuje m.in. projektowanie i wykonanie fundamentów, dróg dojazdowych oraz placów manewrowych, a także roboty elektroenergetyczne przy budowie farm wiatrowych (w tym projekt i budowę stacji elektroenergetycznych oraz linii kablowych średniego i wysokiego napięcia).

Dużą część portfela zamówień firmy stanowią kontrakty drogowe. Zdecydowana większość robót jest wykonywana przez PBDI własnymi siłami i na własnym parku maszynowym. W tym obszarze przedsiębiorstwo wykonuje m.in.: drogowe roboty ziemne, rozbiórki, wyburzenia, wykopy pod budynki, zagospodarowanie materiałów z wykopów, niwelacje terenu, prace brukarskie, wykonanie kanalizacji deszczowej, instalacje oświetlenia ulicznego, a także roboty nawierzchniowe. Firma prowadzi również sprzedaż mas bitumicznych. Wśród znaczących inwestycji, które PBDI zrealizowało w tym zakresie, znajdują się m.in. rozbudowa i wzmocnienie drogi krajowej nr 1 Gdańsk–Cieszyn na odcinku Toruń–Włocławek, budowa połączenia ul. Jedności Narodowej z ul. Trzebnicką we Wrocławiu czy też budowa drogowego przejścia granicznego w Budomierzu.

Farma wiatrowa Subkowy, Inwestor: Prokon New Energy Poland sp. z o.o.

Jednocześnie, w ramach budownictwa inżynieryjnego, PBDI wykonuje roboty ziemne przy budowach galerii handlowych oraz innych obiektów użyteczności publicznej. Spółka cieszy się uznaniem rynku budownictwa energetycznego. W tym zakresie przedsiębiorstwo wykonuje prace projektowe. Realizuje również projekty w ramach budowy, rozbudowy i przebudowy stacji elektroenergetycznych oraz elektroenergetycznych linii SN i WN.

Czy wiesz, że…
PBDI specjalizuje się w realizacji projektów w sektorze budownictwa inżynieryjnego, drogowego oraz elektroenergetycznego. Firma działa na terenie całego kraju. PBDI SA wchodzi w skład Grupy Erbud, będącej obecnie jedną z pięciu czołowych grup budowlanych na polskim rynku. „Konsekwentnie realizujemy strategię rozwoju PBDI, opierając się na trzech filarach zapewniających stabilność i odporność na wahania koniunktury. Są nimi: budownictwo drogowe, roboty elektroenergetyczne oraz budownictwo inżynieryjne, w tym budowa farm wiatrowych – mówi Jacek Leczkowski, prezes zarządu PBDI SA i dodaje: – Naszym celem jest stałe podnoszenie kwalifikacji we wszystkich obszarach, tak aby zwiększać liczbę zleceń oraz uzyskiwać zakładane marże”.

„Dywersyfikacja segmentowa działalności pozwala nam na osiągnięcie zakładanych przychodów i satysfakcjonujących marż. Naszym celem jest zwiększanie przychodów we wszystkich segmentach działalności przy zachowaniu zakładanej rentowności – podkreśla Paweł Średniawa dyrektor finansowy PBDI SA i dodaje: – Obecnie mamy szczególnie dobrą koniunkturę w segmencie energetycznym w związku z miliardowymi inwestycjami publicznymi wspieranymi finansowaniem unijnym. Liczymy więc na wzrost zamówień w tym segmencie. Pozostajemy aktywni w rozwijaniu portfela zamówień w drogownictwie, jednak koncentrujemy się na projektach, które pozwolą nam osiągnąć zadowalającą marżę”.

Skumulowanie robót

Jednym z podstawowych filarów działalności PBDI jest budowa farm wiatrowych. W tym zakresie spółka umożliwia swoim klientom korzystanie z usług kompleksowej realizacji inwestycji. Jak dotąd firma zrealizowała z sukcesem ponad trzydzieści zleceń na budowę takich instalacji na terenie całej Polski. Część tych projektów wykonywana była w formule pod klucz. W tego typu wypadkach zakres robót obejmował również dostawę, montaż oraz uruchomienie elektrowni wiatrowych. „Początki działalności spółki związane były z robotami drogowymi oraz ziemnymi. Wraz z rozwojem kompetencji i poszukiwaniem nowych atrakcyjnych segmentów rynku rozbudowaliśmy nasz portfel zleceń o zakres realizacji farm wiatrowych, gdzie zasadniczy składnik stanowią roboty elektroenergetyczne, w szczególności kablowe oraz stacyjne. Pozyskane w tym zakresie kompetencje wykorzystujemy dziś przy realizacji kolejnych zleceń elektroenergetycznych, również tych niezwiązanych z farmami wiatrowymi” – mówi prezes spółki.

Farma wiatrowa Gawłowice, Inwestor: Polenergia SA

W trakcie prac dotyczących realizacji inwestycji w obszarze odnawialnych źródeł energii PBDI wykonało 359 fundamentów, 1,7 mln m2 dróg, placów i poszerzeń, 411 km linii kablowej SN, 59 km linii kablowej WN. Firma ułożyła dotychczas 171 tys. m3 betonu i zużyła 19,5 tys. t stali. – „Każdy z naszych projektów jest inny i każdy realizujemy z tą samą pasją i zaangażowaniem. W ostatnich siedmiu latach byliśmy zaangażowani w realizację 33 projektów farm wiatrowych o łącznej mocy 795 MW. Na szczególną uwagę zasługują farmy wiatrowe o łącznej mocy 157 MW dla GDF SUEZ oraz farmy wiatrowe dla Polenergii o łącznej mocy 165 MW” – stwierdza Marcin Szerszeń, dyrektor ds. realizacji kontraktów. „W tym roku wybudujemy farmy o łącznej mocy około 340 MW. Myślę, że takie skumulowanie robót w jednym roku to duże wyzwanie dla naszej firmy. Z dzisiejszej perspektywy mogę już powiedzieć, że dzięki profesjonalizmowi naszego zespołu z powodzeniem uda nam się tego dokonać”.

Luka na rynku

Rynek farm wiatrowych, zarówno w Polsce, jak i w całej Europie, rozwija się dynamicznie. Proekologiczna polityka Unii Europejskiej stwarza możliwości do rozwoju odnawialnych źródeł energii, jednakże kształt rynku OZE w Polsce oraz zasady wsparcia dla inwestorów będą niewątpliwie determinowane przez nowe regulacje prawne, które znalazły się w uchwalonej w tym roku ustawie o OZE. Wprowadza ona zmianę modelu wsparcia dla zielonych źródeł energii z funkcjonującego dotychczas systemu świadectw pochodzenia energii na system aukcyjny, z tym że wytwórcy energii elektrycznej z OZE (z wyłączeniem tych w instalacjach spalania wielopaliwowego oraz elektrowniach wodnych powyżej 1 MW) w okresie przejściowym mogą decydować, z jakiego systemu chcą korzystać: świadectw czy aukcji. Tak więc inwestorzy, którzy założyli wygenerowanie pierwszej energii ze swoich inwestycji przed końcem 2015 r., decydują się skorzystać ze starego systemu.

„Skutkiem takiej sytuacji jest kumulacja zleceń w tym segmencie w bieżącym roku przy jednoczesnym spowolnieniu, którego spodziewamy się w roku 2016. Spowolnienie to będzie zależało od terminu rozstrzygnięcia pierwszej aukcji, co nastąpi dopiero w połowie 2016 r. W praktyce będzie to oznaczać rozpoczęcie prac budowlanych nowych projektów w drugiej połowie przyszłego roku. Podsumowując, następny rok oznaczać może mniejszą liczbę projektów w tym segmencie dla firm wykonawczych, takich jak nasza – argumentuje prezes PBDI. – Rozwój energetyki odnawialnej, w tym lądowej energetyki wiatrowej, w kolejnych latach uzależniony będzie przede wszystkim od ilości i wartości energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, która będzie mogła być sprzedana w drodze aukcji. Ten tak zwany wolumen będzie ustalany corocznie w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. Pozostajemy optymistami w kwestii stabilności rozwoju rynku wiatrowego. Optymizm wynika z przekonania, że Polska będzie chciała wypełnić zobowiązania wynikające z unijnej dyrektywy, zgodnie z którą do roku 2020 udział energii z OZE ma stanowić 15% energii wyprodukowanej w Polsce”.

Projekt i budowa drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Olsztynek–Nidzica

W perspektywie najbliższych lat branżę czeka systematyczny rozwój, aczkolwiek widoczna jest stała presja na obniżenie kosztów budowy farm wiatrowych. „Zakładamy, że w wyniku wejścia w życie nowej ustawy trend ten może się jeszcze nasilić. Koszt budowy jest bowiem jednym z czynników, który ma decydujący wpływ na decyzje inwestorów w sprawie uruchomienia projektu. W tym zakresie zarówno od wykonawcy BOP, jak i producentów turbin, oczekuje się coraz większej innowacyjności – mówi Piotr Gutowski dyrektor handlowy PBDI SA. – Dzięki bogatemu doświadczeniu w zakresie projektowania, składając oferty naszym klientom, jesteśmy w stanie zoptymalizować rozwiązania techniczne w taki sposób, aby przy zachowaniu parametrów technicznych oraz norm jakościowych zaoferować cenę niższą od pierwotnych wyliczeń klienta nawet o kilkanaście procent. Często dzięki takiemu podejściu do projektu udaje się nam pozyskać zlecenie”.

W tym kontekście duże znaczenie ma również podejście PBDI do realizacji kolejnych kontraktów. „Uważam, że kluczem do sukcesu firmy jest wysoki poziom obsługi klienta. Zgodnie z naszą filozofią wszelkie działania mają być ukierunkowane na skuteczne zrealizowanie powierzonych nam zadań, jednakże z dbałością o dobre relacje z klientem. Wykonawca oraz inwestor mają działać wspólnie w celu osiągnięcia tego samego celu. Dlatego priorytetem zarządu oraz kadry menedżerskiej jest realizacja kontraktów w atmosferze współpracy i porozumienia, dzięki czemu klienci chcą z nami pracować przy realizacji kolejnych projektów” – podsumowuje Jacek Leczkowski.

Czy wiesz, że…
Toruńska firma została w tym roku uhonorowana prestiżową nagrodą w kategorii „Inżynieria/Konstrukcje”, przyznaną w trakcie majowej Gali CEE Energy Awards. Celem konkursu jest promocja i docenienie firm i osób, które są liderami rynku energetycznego w Europie Środkowej i Wschodniej, przede wszystkim w dziedzinie wprowadzanych innowacji i pozytywnych zmian wpływających na rozwój całego sektora w tym regionie. Jego zwycięzcami zostają producenci, dostawcy i dystrybutorzy, którzy nagradzani są za osiągnięcia naukowe i technologiczne w swoich dziedzinach, wkład w rozwijanie odnawialnych źródeł energii, jak również za osiągnięcia na polu zarządzania i wprowadzania innowacji w różnych dziedzinach energetyki.