Ogrzewanie towarzyszące, zwane też satelitarnym

|

Systemy ogrzewania towarzyszącego zabezpieczają instalacje przemysłowe przed zamarznięciem, bądź wychłodzeniem przepływającego produktu. Ogrzewanie towarzyszące zapewnia również odpowiednią lepkość przepływającego czynnika na takim poziomie, który zabezpiecza przed niepożądanym zwiększeniem oporów przepływu.
Na rysunku widzimy typową pętlę ogrzewania towarzyszącego wraz z parogrzejkami. Para ogrzewająca rurociąg technologiczny, w którym znajduje się jakiś produkt chemiczny, ma za zadanie nie dopuścić do obniżenia jego temperatury. Na podstawie wymaganej minimalnej temperatury produktu w urządzeniach technologicznych ustala się wielkość ciśnienia pary grzewczej, a więc temperaturę nasycenia pary.
Algorytm działania:
– technolog wyznacza wymaganą temperaturę produktu;
– ustala się minimalną wysokość działania, tak aby temperatura nasycenia pary była wyższa od temperatury produktu;
– projektuje się system ogrzewania parowego parogrzejek dla szybkości pary rzędu 20 m/s;
– długość linii parogrzejki nie powinna przekraczać 90m przy średnicy parogrzejki d=25mm;
– optymalna długość pętli grzewczej od kolektora rozdzielczego pary do kolektora zbiorczego kondensatu winna wynosić w granicach 60-80m;
– stosowane średnice parogrzejek DN15, DN20 i DN25;
– należy przewidzieć system kompensacji parogrzejek,
– oblicza się ilość parogrzejek, np. według programu firmy Zamkon.
Nowoczesne stacje rozdziału pary (RFM) i stacje zbioru kondensatu (ZFM) produkcji firmy Zamkon, są obecnie zabudowywane w instalacjach parowych ogrzewania rurociągów. Z głównego rurociągu pary, poprzez stację rozdziału RFM, para jest rozdzielana na poszczególne parogrzejki, przebiegające wzdłuż grzanych rurociągów. Kondensat w parogrzejkach, powstający w wyniku kondensacji pary, po kilkudziesięciu metrach, poprzez stację zbioru (ZFM) trafia do głównego kolektora kondensatu.
W instalacjach ogrzewania towarzyszącego stosuje się głównie dwa typy odwadniaczy:
– odwadniacze dzwonowe w pełnym zakresie ciśnień,
– odwadniacze termostatyczne (bimetalowe), tylko dla ciśnień powyżej 0,4 MPa (dla ułatwienia obsługi instalacji zalecane jest stosowanie odwadniaczy bimetalicznych z płynną regulacją temperatury).
Pozostałe typy odwadniaczy nie są wskazane ze względu na stratę pary i niedługą żywotność lub ze względu na duże gabaryty i wysoką cenę. W całym systemie grzewczym należy stosować wyłącznie jeden typ odwadniacza.
Jeszcze do niedawna stacje wykonywane były w sposób tradycyjny, z prefabrykowanej rury i przyspawanej do niej króćców z zaworami odcinającymi. Zabierało to wiele miejsca na instalacji, a stanowiska również miały krótszą żywotność. Stacje RFM i ZFM produkcji firmy Zamkon są tzw. stacjami „nowego typu”, w których najważniejszą częścią jest kolektor z wbudowanymi fabrycznie zaworkami odcinającymi, co pozwala zaoszczędzić znacznie więcej miejsca. Kolektor jest zbudowany z modułów wykonanych z odkuwki stalowej, co znacznie wydłuża ich żywotność, a także podnosi walory estetyczne, na co zwraca się szczególną uwagę przy projektowaniu nowych instalacji. Istotny jest też fakt, że wbudowane zaworki są wymienne, łącznie z siedliskiem zaworu, co pozwala na szybką wymianę bez konieczności demontażu stacji, czy poszczególnych modułów.

Praktyczna budowa ogrzewania towarzyszącego sprowadza się do montażu wielu odcinków parogrzejek jednocześnie. W tym celu stosuje się rozdzielacze pary na rurociągach parowych, zapewniające prawidłowy rozdział pary, oraz kolektory zbiorcze kondensatu, które odprowadzają kondensat do rurociągu odpływowego kondensatu. Na kolektorach zbiorczych kondensatu montuje się szereg odwadniaczy. Takie rozwiązanie zapewnia łatwy dostęp do wszystkich odwodnień oraz zapewnia prostotę obsługi i kontroli.
Firma Zamkon oferuje w/w stacje, jako kompletne urządzenie, gotowe do instalacji w miejscu przeznaczenia, w skład którego wchodzi manifold wraz z zaworkami, zaworami (zasuwami) spustowymi, odwadniaczami, słupem i parogrzejkami. Stacje RFM / ZFM oraz słupy wsporcze dla stanowisk mogą ulec modyfikacjom zgodnym z wymaganiami klienta. W chwili obecnej Zamkon jest główną firmą na polskim rynku, która oferuje stacje w komplecie, co bardzo ułatwia wykonawcy montaż całej instalacji parogrzejkowej, a sam koszt stacji nowego i tradycyjnego typu jest porównywalny.

Uwagi końcowe
Projektowanie, dostawa urządzeń, wykonawstwo parogrzejek nie należą do łatwych zagadnień, dlatego zalecane jest zlecenie wykonawstwa tego typu instalacji firmie specjalistycznej.
Więcej informacji na www.zamkon.pl
fot. Zamkon – Armatura Przemysłowa)