Megainwestycje: Kwatera Południowa Żelazny Most, KGHM Polska Miedź
Fot. KGHM Polska Miedź

Megainwestycje: Kwatera Południowa Żelazny Most, KGHM Polska Miedź

04/03/2022
Autor:
|

Kwartał temu otwarto nowopowstałą Kwaterę Południową Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych (OUOW) „Żelazny Most”, należącego do KGHM Polska Miedź.

Inwestycja czyni obiekt nie tylko największym, ale również najlepiej i najnowocześniej monitorowanym zbiornikiem składowania odpadów poflotacyjnych w Europie oraz jednym z największych na świecie. Istotnie, obiekt zajmuje przestrzeń o powierzchni 2 189 ha (1 580 przed rozbudową + 609 ha obszaru rozbudowanego). Dosłownie naszpikowano go najnowocześniejszymi systemami wczesnego wykrywania awarii oraz odkształceń.

Obiekt Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most” to zbiornik, który znajduje się na Dolnym Śląsku. Konstrukcję stanowi jednolita, zamknięta w obwodzie zapora ziemna o łącznej długości przekraczającej 20 km i wysokości do 75 m. Pierwotny obiekt wybudowano w latach 1974 – 1977. Jego głównym zadaniem jest optymalne ekonomicznie gromadzenie odpadu powstającego w cyklu technologicznym związanym z flotacją rudy miedzi. Ze wstępnych planów wynikało, że w latach 2015 – 2016 nastąpi zakończenie wydobycia cennych metali, jednak nowoczesne technologie pozwalają dotrzeć do złóż nawet na głębokości poniżej 1 200 metrów. Dzięki nim KGHM Polska Miedź może kontynuować eksploatację przez kolejne dekady. Warunkiem było powiększenie zbiornika (OUOW) Żelazny Most, aby utrzymać ciągłość wydobywczą i gwarancję bezpieczeństwa. Dzięki temu spółka zajmuje pozycję światowego lidera w wydobyciu cennych metali.

O skali przedsięwzięcia wydobywczego świadczy rozmiar Żelaznego Mostu – obiektu kluczowego do wydobycia tych cennych metali.
Skalę inwestycji przybliżają porównania:

  • powierzchnia całkowita obiektu po rozbudowie wynosi 2 189 ha (1 580 + 609)
  • dla zobrazowania – to przestrzeń, która jest w stanie pomieścić aż 2 816 boisk piłkarskich lub 1 300 000 pracowników biurowych;
  • z kolei całkowita objętość zbiornika wynosi aż 876 000 000 m³ – to objętość, która pomieściłaby 14 600 000 cystern kolejowych lub 233 000 basenów olimpijskich.

System monitoringu geotechnicznego obiektu tworzą m.in. repery powierzchniowe, repery drenaży pierścieniowych, szczelinomierze, inklinometry, przepływomierze, sejsmometry i akcelometry.

„Zrealizowany przez nas projekt był z jednej strony dla całego naszego zespołu wielkim wyzwaniem, ale jednocześnie też nauką, dzięki której – jestem przekonany – będziemy mogli z powodzeniem współuczestniczyć w realizacji projektów z branży hydrotechnicznej” – wspomina Robert Wojciechowski, dyrektor regionu zachodniego w SAFEGE S.A. Oddział w Polsce.

Żelazny Most jest najdokładniej monitorowanym w Europie i pilnie strzeżonym zbiornikiem odpadów poflotacyjnych. Dzięki nieustannej pracy ok. 3 500 punktów pomiarowych oraz 18 stanowisk sejsmicznych, obsługa błyskawicznie dowiaduje się nawet o najmniejszych potencjalnych zmianach w strukturze konstrukcji

Zakres monitorowania obiektu i jego okolicy jest bardzo szeroki; jak podaje KGHM – specjalne systemy nieustannie analizują m. in.: „wielkość opadu atmosferycznego, badanie substancji i parametrów wskaźnikowych w wodach powierzchniowych, odciekowych i podziemnych, pomiar poziomu wód podziemnych w otworach obserwacyjnych, kontrolę osiadania powierzchni OUOW w oparciu o ustalone repery (znaczniki do pomiarów geodezyjnych), pomiar objętości wód odciekowych, monitoring sejsmiczny, powietrza atmosferycznego, gleb i roślin, stanu zdrowotnego zwierząt, hałasu. Prowadzone jest również rozpoznanie geologiczne rejonu OUOW Żelazny Most, w ramach którego wykonywane są: badania terenowe, pobory prób do badań laboratoryjnych, badania geofizyczne w oparciu o otwory rozpoznawcze, sondowania statyczne, piezometry otwarte i strunowe, inklinometry, studnie drenażowe i odciążające, profile elektrooporowe.” To wszystko czyni Żelazny Most najnowocześniejszym zbiornikiem tego typu na świecie.

„Nadzór zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Kwatery Południowej OUOW Żelazny Most – Etap 1 (Faza 1, 2, 3)” wymagał od naszych specjalistów nieustannego kontaktu z Zamawiającym i szczególnej czujności. Dzięki doskonale zorganizowanej współpracy projekt ukończono ponad pół roku przed planowanym terminem. To również bardzo ważna dla Polski inwestycja m.in. z uwagi na uwarunkowania geograficzne Żelaznego Mostu”– podsumowuje Mariusz Szmyd, dyrektor operacyjny w SAFEGE S.A.S Oddział w Polsce.

Firma SAFEGE S.A.S Oddział w Polsce pełniła funkcję Inżyniera Kontraktu powyższego zadania inwestycyjnego, polegającego na rozbudowie zbiornika OUOW „Żelazny Most”. Inwestycję zrealizowała firma Budimex.