FAMUR: ponad 500 mln PLN przychodów ze sprzedaży w I kw. 2018
Fot. FAMUR

FAMUR: ponad 500 mln PLN przychodów ze sprzedaży w I kw. 2018

18/05/2018

Czołowy producent maszyn górniczych w Europie – Grupa Famur, odnotowała w pierwszym kwartale ponad pół miliarda złotych przychodów ze sprzedaży. To ponad dwukrotnie więcej niż w pierwszym kwartale 2017 roku. EBITDA (zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację) wzrosła o 45 procent do poziomu 103,4 mln zł, w porównaniu do pierwszego kwartału rok wcześniej. Wyższy o 6 procent był też wynik netto. Grupa osiągnęła w pierwszym kwartale tego roku wysoki, ponad 30 procentowy udział eksportu w sprzedaży.

Ciągłość realizacji strategii rozwoju Grupy Famur i aktywność w poszukiwaniu nowych kontraktów przynosi wyraźne efekty. Zakończona formalnie integracja aktywów z Kopexem przełożyła się na rozszerzenie kompleksowości oferty Grupy i tym samym umocnienie jej pozycji rynkowej. Potwierdzeniem aktywnej polityki sprzedażowej na krajowym i zagranicznych rynkach jest rekordowy poziom – ponad pół miliarda złotych osiągniętych przychodów ze sprzedaży.

Na wysokie przychody Grupy od stycznia do końca marca br. wpłynęły takie czynniki, jak: produkcja kompleksów ścianowych przeznaczonych na rynek polski oraz sprzedaż na rynki eksportowe, w tym na rynek kazachski, austriacki i turecki. W kraju główne kontrakty dla klientów z branży wydobywczej realizowane były dla PG Silesia, JSW S.A. i Polskiej Grupy Górniczej S.A. Spółka realizowała również przychody z umów dzierżawy kombajnów ścianowych i chodnikowych oraz obsługi posprzedażowej i serwisu dostarczonych wcześniej urządzeń. Dług netto Grupy kształtował się na bardzo niskim poziomie 13 mln zł, co jest wynikiem stosowania konsekwentnej polityki zarządzania finansami.

– Pierwszy kwartał możemy uznać za udany. Dynamiczny wzrost przychodów pokazuje, że Grupa w satysfakcjonujący sposób korzysta z efektu dobrej koniunktury w swojej branży. Dzięki przygotowanemu z wyprzedzeniem planowi działania i wdrożeniu go we właściwym momencie, dziś jesteśmy uczestnikami strategicznych projektów inwestycyjnych zarówno w polskim górnictwie jak i na naszych kluczowych rynkach zagranicznych. Przekłada się to na wspomniany już wzrost przychodów oraz poprawę wyników finansowych Grupy FAMUR. Nasz znaczący udział w rynku usług dla górnictwa, ale i w obszarze nowoczesnych rozwiązań dla energetyki oraz logistyki przeładunkowej wynika także z odpowiedniej, efektywnej polityki inwestycyjnej i umiejętności elastycznego reagowania na potrzeby dynamicznie zmieniającego się rynku. Dodatkowo wartość dodaną Grupy systematycznie buduje realizowana od ubiegłego roku integracja potencjałów Famuru i Kopexu, pokazująca głęboką zasadność ekonomiczną realizacji tego połączenia. – podkreśla Mirosław Bendzera, Prezes Zarządu Famur S.A.

– Oceniając wyniki w segmentach, należy zwrócić uwagę na to, że zostały wypracowane pod presją dynamicznego wzrostu kosztów wytworzenia. Częściowo nadal odczuwamy w efektach finansowych wpływ kontraktów, pozyskiwanych w 2016 r. i z początkiem 2017 r., a w przypadku segmentu Surface nawet w 2014 r., których ceny bazowały na ówczesnych wycenach kosztów. Ich wpływ jednakże będzie stopniowo zanikał, ponieważ wyceny kontraktów negocjowanych od trzeciego kwartału 2017 roku uwzględniały już urealnioną bazę kosztową, więc w najbliższym czasie wyniki uzyskiwane przez Grupę powinny powrócić do optymalnych poziomów. – dodaje Mirosław Bendzera

Sprzedaż eksportowa Grupy FAMUR w pierwszym kwartale 2018 roku stanowiła ok. 31% przychodów ze sprzedaży ogółem, a w wartościach nominalnych osiągnęła poziom 156 mln zł wykazując wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 198%. W pierwszym kwartale 2017r. sprzedaż eksportowa wynosiła 23% całości przychodów Grupy

Istotny udział przychodów eksportowych jest wynikiem wzmocnienia potencjału Grupy FAMUR, na które złożyła się integracja z Grupą KOPEX oraz poprawa koniunktury na światowych rynkach surowców. Famur poprzez skuteczną realizację strategii ekspansji zagranicznej systematycznie buduje coraz lepszą rozpoznawalność swojej marki na świecie. Za perspektywiczne rynki eksportowe uznawane są Rosja, Kazachstan, Turcja, Indonezja, Argentyna i Meksyk.

Grupę Famur interesują także nowe kierunki rozwoju, jak: Chiny, USA, Kanada, Australia i Indie. Obecność spółki w Indiach będzie się aktywizować m.in. dzięki podpisanemu 15 maja br. porozumieniu spółki z PFR, Jastrzębską Spółką Węglową, Przedsiębiorstwem Budowy Kopalń PeBeKa oraz Indyjsko-Polską Izbą Handlowo – Przemysłową. Uczestnicy inicjatywy mają współpracować przy zdobywaniu zamówień na rynku indyjskim w sektorze górniczym i energetycznym, tworząc kompleksową ofertę dostosowaną do specyfiki i potrzeb tamtejszych klientów.

– Naszym celem jest osiągnięcie statusu firmy globalnej. W ostatnich latach zbudowaliśmy polskiego czempiona, gotowego do realizacji kompleksowych projektów o charakterze wydobywczo-energetycznym w dowolnym rejonie świata. Bazując na silnej pozycji w Polsce, kontynuujemy działania na rynkach międzynarodowych. W 2018 roku intensyfikować będziemy naszą ekspansję zagraniczną, budując bazę rozwoju Grupy w długiej perspektywie, jednocześnie dążąc do realizacji zamierzeń osiągnięcia progu 50 proc. przychodów z eksportu do 2022r. Pod koniec trzeciego kwartału 2018 roku przedstawimy akcjonariuszom i inwestorom nową strategię rozwoju, nad którą obecnie pracujemy – mówi Mirosław Bendzera, Prezes Zarządu Famur S.A.

Grupa Famur stara się aktywnie uczestniczyć w realizowanej przez polski rząd strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju oraz w programie dla polskiego sektora górnictwa węgla kamiennego. Spółka realizuje szereg projektów prowadzonych dla Polskiej Grupy Górniczej, Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Tauronu Wydobycie i Bogdanki. W efekcie poprawy sytuacji finansowej spółek górniczych, ich zapowiedzi o zwiększeniu nakładów inwestycyjnych i dobrej koniunktury w branży wydobywczej, FAMUR spodziewa się dalszego wzrostu zamówień z tego sektora. Jednym z celów Grupy jest dostawa kompleksowych i nowoczesnych rozwiązań oraz skuteczna dywersyfikacja przychodów ze sprzedaży, między innymi dzięki znaczącemu udziałowi w przychodach kontraktów realizowanych w ramach segmentu Surface.