Energoserwis Lublin SA – Fabryka kotłów z Lublina

|

Lubelski Energoserwis specjalizuje się w realizacji kompleksowych usług w zakresie energetyki zawodowej i przemysłowej, a także montażu obiektów przemysłowych i linii technologicznych na terenie całej Polski. W skład przedsiębiorstwa wchodzą centrala firmy i zakład produkcji kotłów energetycznych, mieszczące się w Lublinie, przy ulicy Mełgiewskiej, oraz oddział w Rzeszowie, przy ulicy Siemieńskiego. Firma ma ponad 20-letnią tradycję i jest znana w całej Polsce.

Energoserwis SA w Lublinie od 21 lat realizuje swoje usługi dla szeroko rozumianego rynku usług energetycznych. W 1991 r. firma oferowała usługi w zakresie remontów kotłów energetycznych. Oferta ta na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat była systematycznie rozszerzana. Kierunki rozwoju firmy oraz wzbogacanie asortymentowe oferty usługowo-produkcyjnej były dyktowane przez potrzeby rynku usług energetycznych. Firma systematycznie monitoruje te potrzeby i stara się w miarę swoich możliwości z wyprzedzeniem reagować na zmieniające się oczekiwania rynku.

Firma po kolei wzbogacała swoją ofertę o produkcję elementów ciśnieniowych kotłów energetycznych i elementów rurociągowych, produkcję kotłów energetycznych, kompletację, produkcję i montaże kompletnych wysp kotłowych, produkcję konstrukcji stalowych, instalacji powietrzno-spalinowych, instalacji przygotowania wody dla potrzeb obiegu energetycznego, a ostatnio o instalacje oczyszczania spalin.

Obecnie we współpracy z BTK Tarnowskie Góry i Softechnik Wrocław firma przygotowuje kompleksową ofertę budowy źródeł wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej o mocy do 25 MWe oraz wynikającej z warunków skojarzania mocy cieplnej w systemie „pod klucz”.

Podstawowym zajęciem Energoserwisu Lublin jest projektowanie, produkcja i montaż kotłów energetycznych, parowych i wodnych, dedykowanych głównie ciepłowniom i elektrociepłowniom.

Jest to kompleksowa oferta firmy w zakresie wyspy kotłowej: projektowania, produkcji, montażu, systemów AKPiA, robót budowlanych, rozruchu technologicznego i końcowego etapu w postaci przekazania obiektu zamawiającemu. Warto zaznaczyć, że firma posiada niezbędną infrastrukturę oraz techniczne uzbrojenie pracy, gwarantujące produkcję kotłów i elementów ciśnieniowych zgodnie z obecnie obowiązującymi standardami na rynku europejskim. Zakres oferowanych przez Energoserwis kotłów wodnych to 2,5–140 MWt oraz kotłów parowych 5–150 Mwt.

Stacje uzdatniania wody
Kolejnym działem charakteryzującym Energoserwis Lublin SA są stacje uzdatniania wody. To dość zaskakująca dziedzina produkcji. Po co uzdatnia się wodę w przypadku elektrowni i kotłowni? Stacje te produkowane są głównie dla potrzeb energetyki i przemysłu. Obiegi parowo-wodne urządzeń energetycznych muszą być zasilane i uzupełniane wodą odpowiednio do parametrów obiektu uzdatnioną, czyli zdemineralizowaną. „W przeciwnym wypadku urządzenia te zostaną zniszczone w ciągu kilku miesięcy poprzez odkładanie się na powierzchniach wewnętrznych zanieczyszczeń, głównie krzemionki, tworzącej warstewkę izolacji i w efekcie zniszczenie części ciśnieniowej kotła wskutek przegrzania materiału rur kotłowych – wyjaśnia Mieczysław Fornal, prezes Zarządu Energoserwis SA Lublin. – Stacje uzdatniania wody oferujemy w systemie „pod klucz” we współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi o wydajności i technologii wynikającej z potrzeb zamawiającego. Największą stację uzdatniania wody – o wydajności 850 m3/h wody zdemineralizowanej – przekazaliśmy inwestorowi, Zakładom Azotowym Puławy, w 2010 r. Myślę, że jest to największy tego typu obiekt w Polsce” – dodaje Mieczysław Fornal.

Budowa stacji uzdatniania wody wymaga innych umiejętności, technicznego uzbrojenia pracy, a szczególnie kadry wykonawczej o określonych kwalifikacjach. „Prace wykonujemy na podstawie projektów własnych i powierzonych. Oferujemy każdorazowo komplet usług, w tym kompletację dostaw, montaż i uruchomienie. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju usług i prac. W ostatnich latach wykonaliśmy wiele znaczących realizacji. Dotyczy to między innymi, jak wspomniałem, Instalacji Demineralizacji Wody I o łącznej wydajności 850 m3/godz. w Zakładach Azotowych Puławy, modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w EC WSK Rzeszów, Elektrowni Połaniec, modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w EC Gdynia oraz EC Łódź, EC Katowice i dla miasta Starachowice” – wylicza Mieczysław Fornal.

Spawalnictwo i obróbka cieplna
Elektroserwis SA Lublin wykonuje usługi spawalnicze i inną związaną z technologią spawania obróbkę cieplną. Presja na obniżenie emisji gazów cieplarnianych wiąże się ze stałym podwyższaniem sprawności wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej. Nowe zaawansowane technologie wytwarzania determinują konieczność stosowania wysokostopowych stali ferrytycznych i austenitycznych w budowie kotłów, a to pociąga za sobą konieczność stosowania nowych technologii spawania. „Energoserwis jest oczywiście przygotowany do takiej działalności” – mówi Mieczysław Fornal.

Przedsiębiorstwo Remontu i Montażu Urządzeń Energetycznych Energoserwis specjalizuje się w spawaniu elementów urządzeń ciśnieniowych, rurociągów i konstrukcji stalowych. Firma posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę spawaczy, legitymującą się certyfikatami niezależnych jednostek.

Laboratorium badań materiałowych
Do realizacji usług w zakresie produkcji urządzeń ciśnieniowych dla energetyki niezbędne jest posiadanie laboratorium badań materiałowych oraz służb kontroli jakości. Każdy proces technologiczny wymaga skutecznego nadzoru. Dzięki służbom kontroli jakości oraz pracownikom laboratorium oferowane usługi zapewniają wysoką jakość. „Dziś rynek usług energetycznych nie toleruje bylejakości, dlatego nasze służby wykonują wiele procesów kontrolnych – opowiada prezes Fornal. – Są to badania radiograficzne rentgenowskie i izotopowe, badania magnetyczno-proszkowe, badania penetracyjne, badania wizualne” – wylicza.

Ale to nie wszystko
Laboratorium wykonuje także szereg badań, między innymi: pomiary twardości twardościomierzami stacjonarnymi i przenośnymi, badania makroskopowe złączy spawanych, próby udarności, statyczne próby rozciągania, statyczne próby zginania, badania staloskopowe przenośnym spektrometrem rentgenowskim, badania wideoendoskopowe i pomiary grubości powłok lakierniczych.

Laboratorium Badań Materiałowych w 2001 r. zyskało uznanie Urzędu Dozoru Technicznego. Badania mogą być wykonywane w pomieszczeniach Energoserwisu SA lub w terenie, w miejscach wskazanych przez klienta. LBM wykonuje badania metodami nieniszczącymi (NDT), tj. MT, PT, RT, UT, VT, określenie składu chemicznego staloskopem, pomiary grubości powłok malarskich oraz niszczące (DT), tj. próby rozciągania, zginania, udarność, badania makroskopowe i pomiary twardości HV.

Kondycja Energoserwisu
Rok 2012, mimo trwającego kryzysu, był najlepszym w 21-letniej historii firmy. To cieszy prezesa Mieczysława Fornala, który mówi wprost, że firma rośnie w siłę. „Mamy najwyższą sprzedaż od 21 lat i rentowność działalności gospodarczej na przyzwoitym poziomie” – wylicza. Firma się rozwija. „Dozbrajamy nasz park maszynowy, a to bardzo ważne” – dodaje prezes Fornal.

Wszędobylski kryzys nie ominął jednak lubelskiej firmy. „Myślę, że skutki nadciągającej recesji są widoczne na rynku. Dużo trudniej choćby pozyskać zamówienia na rok 2013. W dużej mierze jest to wina opieszałości naszych polityków w zakresie jasnego i perspektywicznego tworzenia prawa w obszarze polityki klimatycznej, skutecznie opóźniająca rozpoczęcie szeregu zadań inwestycyjnych w energetyce – mówi Mieczysław Fornal. – Każda firma prowadzi działalność gospodarczą w określonych uwarunkowaniach prawnych. Trzeba mieć dużą wiedzę w tym zakresie, aby poprzez regulacje prawne sterować gospodarką” – dodaje prezes.

Każda firma ma w zakresie optymalizacji kosztów własne, dostosowane do specyfiki firmy, mechanizmy. Firma Energoserwis wykonuje usługi, na które jest przygotowana technicznie. Te, które można kupić na rynku taniej, bez zahamowań zleca innym firmom, natomiast klientom oferuje usługę kompleksową. To oczywiście jeden z szeregu działających w firmie mechanizmów.

Biznes w Lublinie i Rzeszowie
W Lublinie przecinają się droga krajowa nr 17, z Warszawy do przejścia granicznego z Ukrainą Hrebenne–Rawa Ruska, i droga krajowa nr 19 z Białegostoku do Rzeszowa. Lublin to również ważny węzeł kolejowy, choć śmiało można powiedzieć, że kolej na Lubelszczyźnie jest w agonii, ponieważ zamknięto kilka ważnych szlaków kolejowych i zlikwidowano szereg połączeń pasażerskich. Za to dzięki otwartemu niedawno w podlubelskim Świdniku Portowi Lotniczemu Lublin całe województwo zyskało cywilne połączenia z wieloma miastami w Europie. Na lotnisku brakuje jedynie terminalu CARGO.

Czy w Lublinie trudno jest prowadzić biznes? Zdaniem prezesa Fornala podstawowy problem to brak przygotowanej kadry dla działalności produkcyjnej, a szkolnictwo na Lubelszczyźnie wyspecjalizowało się w „produkcji bezrobotnych”. „Bardzo prostym przykładem na poparcie tej tezy jest fakt, że na Lubelszczyźnie trudno znaleźć na rynku ludzi przygotowanych do obsługi maszyn produkcyjnych czy spawaczy”.

Dlatego Energoserwis SA Lublin ma również swój oddział w Rzeszowie. „Nasz oddział w Rzeszowie jest wyspecjalizowany i przygotowany do produkcji ciśnieniowych elementów giętych. Produkujemy podgrzewacze wody i przegrzewacze pary kotłów energetycznych” – wylicza Mieczysław Fornal.

Zaplecza produkcyjne w Lublinie i Rzeszowie, a także Laboratorium Badań Materiałowych są wyposażone w sprzęt i maszyny produkcyjne, głównie na potrzeby produkcji kotłów energetycznych i elementów ciśnieniowych dla energetyki. Oczywiście, te zaplecza produkcyjne i ich wyposażenie pozwalają na produkcję instalacji i innych elementów wyposażenia obiektów energetycznych. Powierzchnia hal produkcyjnych, którymi dysponuje firma, to blisko 10 tys. m2.

Produkty firmy Energoserwis Lublin SA nie są wyrobami standardowymi. Każde rozwiązanie techniczne i technologiczne jest dostosowane do oczekiwań klienta. Każda usługa, każdy produkt to indywidualny projekt spełniający wymagania zamawiającego. „Obecnie firma zarówno kadrowo, jak i od strony potencjału ekonomicznego oraz technicznego jest przygotowana do realizacji kompletnych bloków energetycznych produkujących energię cieplną i elektryczną, wykorzystując jako paliwo węgiel i różnorodne paliwa biomasowe. Ten produkt dedykujemy głównie elektrociepłowniom, zarówno przemysłowym, jak i zawodowym” – opowiada prezes Mieczysław Fornal.

Nowa Hala w Lublinie
Dział Wykonawstwa Lublin wraz z Oddziałem Produkcji Kotłów użytkuje od 2011 r. nową halę produkcyjną o powierzchni 4,1 tys. m2, wyposażoną w suwnice 20 t, 8 t i 2×5 t oraz trzynawową halę produkcyjną o powierzchni 3,6 tys. m2 wyposażoną w suwnice 2×5 t i 12 t.
Maszyny i urządzenia umożliwiają produkcję kotłów energetycznych, ścian membranowych kotłów, kolektorów i komór, konstrukcji stalowych oraz innych elementów kotłów i instalacji przykotłowych. Na to wyposażenie składają się między innymi: dwie linie do profesjonalnego wykonywania ścian membranowych kotłów, wyposażone w dwa czteropalnikowe automaty do spawania ścian szczelnych (membranowych) DEUMA, giętarka do zaginania (gięcia) ścian, kalibrator do płaskownika, śrutownica do „potokowego” śrutowania rur i płaskownika, specjalistyczny automat do owiercania komór i kolektorów o długości 12 mb i średnicy 159–600 mm, automat do łączenia ścian szczelnych ESAB (spawanie liniowe łukiem krytym), automat do obwodowego spawania w zakresie średnic 159–600 mm ESAB, automat do gazowego cięcia i wycinania blach o grubości do 380 mm i nośności stołu do 2 t ECKERT, komplet obrabiarek, w tym tokarki, frezarki, wiertarki, gilotyna do cięcia blach o szerokości do 3100 mm i grubości do 13 mm oraz gilotyna do cięcia blach o grubości do 20 mm, wyżarzarka oporowa Heatmaster o mocy 120 kW, stanowisko do czyszczenia i malowania, w tym komora do czyszczenia o wymiarach 18×6 m i malowania 18×12 m oraz zgrzewarki do zgrzewania elementów rurociągów z tworzyw sztucznych doczołowo i mufowo.
Ponadto znajdują się tam podręczny sprzęt i narzędzia, w tym sprzęt spawalniczy wiodących firm, który stanowi konieczne i wystarczające uzupełnienie infrastruktury technicznej. Pozwala to świadczyć usługi na najwyższym poziomie.
W budynku znalazło się również zaplecze socjalne o bardzo wysokim standardzie, uzupełniający infrastrukturę w Lublinie. Świadczy ono o tym, że dbałość o pracownika i respektowanie jego praw jest najwyższym priorytetem spółki.
Czy wiesz, że…
Mieczysław Fornal to człowiek sukcesu. Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej, na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa. Bezpośrednio po studiach pracował w Elektrowni Kozienice. W 1973 r. został oddelegowany na rozruch Elektrowni Tuzla w dawnej Jugosławii, gdzie spędził ponad rok. W 1983 r. wyjechał na trzyletni kontrakt do Turcji. Był tam głównym mechanikiem budowy Elektrowni Yatagan. Po powrocie do Polski przez pięć lat pracował w Zakładach Remontowych Energetyki Lublin. Własnym biznesem zajął się w roku 1991. Założył wtedy Przedsiębiorstwo Remontów i Montaży Urządzeń Energetycznych Energoserwis, gdzie pracuje do dzisiaj na stanowisku prezesa.
W ciągu 20 lat firma dorobiła się uznanej, rozpoznawalnej marki. Na rynku usług energetycznych jest postrzegana jako solidny partner. Energoserwis to czwarty co do wielkości producent kotłów energetycznych w Polsce.
Mieczysław Fornal twierdzi, że w biznesie podstawą dobrego funkcjonowania firmy jest praca w zespole kompetentnych ludzi, którzy mają wyraźnie zdefiniowane cele swojego działania. Poza tym niezbędne jest wyczucie rynku i jego potrzeb, stałe monitorowanie i dostosowywanie oferty. Trzeba być elastycznym, solidnym i przewidywalnym. Każdy prawdziwy biznesmen potrafi stworzyć dobry zespół ludzi i nim zarządzać. Na podstawie analizy rynku umie odpowiednio się w nim ulokować, znaleźć niszę, w której w sposób harmonijny można rozwijać firmę. Musi umieć oceniać ryzyko podejmowanych działań i właściwie reagować na wahania rynku. To przepis na sukces firmy.
Polityka jakości
Priorytetowym celem prowadzonej przez spółkę polityki jakości jest uzyskanie wysokiego standardu wyrobów i usług, wykonywanych terminowo z najwyższą starannością, uwierzytelnioną wszelkimi niezbędnymi badaniami, certyfikatami i świadectwami. Przejawem takiego działania jest wprowadzenie i stosowanie Systemu Zarządzania Jakością opartego na procedurach jakości ISO 9001 oraz wdrożenie wymagań Dyrektywy 97/23/UE, umożliwiających znakowanie wyrobów ciśnieniowych znakiem CE.
Firma zapewnia rozwiązania kompleksowe, uwzględniające niestandardowe wymagania i oczekiwania odbiorców. Gwarantuje wysoką jakość wyrobów i usług za umiarkowaną cenę.
Firma postawiła na najwyższej klasy kadrę inżynieryjno-techniczną i pracowniczą. Wykorzystuje wysokiej jakości sprzęt, park maszynowy i nowoczesne technologie oraz profesjonalną i efektywną organizację pracy połączoną z kompetentnym zarządzaniem procesami.