Elektrociepłownia Będzin – partner pełen ciepła
14/07/2016
|

Choć historia przedsiębiorstwa sięga roku 1913, to w obecnej formie prawnej działa ono od niedawna. Elektrociepłownia Będzin SA w roku 2013 obchodziła stulecie swojego istnienia. W 2014 r. powstała spółka zależna Elektrociepłownia Będzin sp. z o.o., do której wniesiono przedsiębiorstwo wraz z całą działalnością produkcyjną. Na przestrzeni stuletniej historii elektrociepłownia była wielokrotnie modernizowana, co sprawia, że urządzenia wytwórcze są w dobrym i bardzo dobrym stanie. Potwierdza to ich niska awaryjność oraz osiągane wyniki produkcyjne. O elektrociepłowni rozmawiamy z prezesem zarządu Markiem Mrówczyńskim.

W 1998 r. Elektrociepłownia Będzin SA została spółką giełdową dopuszczoną do obrotu decyzją Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. 8 grudnia 1998 r. zadebiutowała na rynku wolnym GPW w Warszawie jako pierwsza polska spółka z branży elektroenergetycznej. W październiku 1999 r. minister skarbu państwa ogłosił publiczne zaproszenie do rokowań na zakup większościowego pakietu akcji Elektrociepłowni Będzin SA, w którego wyniku w latach 2000–2013 właścicielem większościowego pakietu akcji spółki (69,56%) była envia Mitteldeutsche Energie AG należąca do niemieckiego koncernu – Grupy RWE.

W grudniu 2012 r. zarząd spółki został poinformowany przez głównego akcjonariusza o zamiarze sprzedaży akcji. W wyniku transakcji mających w latach 2013–2014 Elektrociepłownia Będzin SA przeszła w ręce polskich inwestorów i jako spółka holdingowa odgrywa dominującą rolę w Grupie Kapitałowej Elektrociepłownia Będzin SA.

W skład grupy wchodzi Elektrociepłownia Będzin sp. z o.o. zajmująca się działalnością produkcyjną oraz Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo-Utech SA świadczące usługi finansowe głównie dla branży energetycznej i kolejowej. „W ramach nadzoru właścicielskiego Elektrociepłownia Będzin SA skupia się głównie na działalności inwestycyjnej w spółkach Grupy oraz działalności kapitałowej skierowanej na sektor energetyczny” – mówi prezes zarządu Marek Mrówczyński. Model biznesowy Elektrociepłowni Będzin SA dąży w kierunku spółki holdingowej, grupującej firmy z sektora energetycznego, oraz usługi finansowo-leasingowe dla tego sektora. Z kolei domeną działalności Elektrociepłowni Będzin sp. z o.o. jest produkcja ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji. Jej podstawowymi urządzeniami wytwórczymi są dwa kotły energetyczne OP-140 o mocy znamionowej 2×145 t/h=290 t/h oraz turbozespół 13UCK80, którego moc znamionowa wynosi 81,5 MW, a także kocioł ciepłowniczy WP-70 o mocy 81 MW. Ogólnie zainstalowana moc cieplna urządzeń wytwórczych wynosi 306,2 MW”.

Rok 2015 był dla Elektrociepłowni Będzin sp. z o.o. pierwszym pełnym rokiem obrotowym w nowej formule prawnej i przyniósł spółce zysk netto na poziomie 14 mln zł. Tak dobre wyniki finansowe udało się osiągnąć, mimo że rok 2015 był trudnym okresem dla całej branży wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ze względu na niekorzystne uwarunkowania zewnętrzne: niskie ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym energii oraz wysokie temperatury powietrza w sezonie grzewczym.

Polskie ciepło
Elektrociepłownia Będzin SA jest firmą działającą w sektorze energetycznym. Spółka specjalizuje się w produkcji ciepła (pary wodnej, gorącej wody) oraz energii elektrycznej dla potrzeb indywidualnych lub dla przemysłu. Elektrociepłownia Będzin SA jest jednym z największych producentów ciepła oraz energii elektrycznej w regionie Zagłębia Dąbrowskiego. Głównym akcjonariuszem spółki jest niemiecka firma envia Mitteldeutsche Energie AG (enviaM), posiadająca 69,56% udziałów w spółce.

Inwestycje w Elektrociepłowni Będzin

Pod skrzydłami nowego inwestora stworzono dla spółki program inwestycyjny niespotykany w dotychczasowej historii firmy, umożliwiający kontynuację działalności gospodarczej oraz zapewniający perspektywy stabilnego funkcjonowania w przyszłości.

Łączna wartość realizowanych inwestycji szacowana jest na mniej więcej 160 mln zł. „Największą realizowaną obecnie inwestycją jest budowa instalacji odsiarczaniaodazotowania spalin dla dwóch kotłów OP-140 oraz kotła WP-70. Umowa w tej sprawie została podpisana 30 września 2014 r., a jej wartość to 129,97 mln zł netto (dla porównania obroty spółki w 2015 r. wyniosły około 140 mln zł). Inwestycja została podzielona na cztery etapy, pierwszy z nich zostanie ukończony jesienią 2016 r., a ostatni w listopadzie 2017 r. Oddanie tej instalacji pozwoli nam spełnić wszystkie wymagania środowiskowe Unii Europejskiej aż do poziomu obecnie planowanych konkluzji BAT, co oznacza, że idziemy nawet znacznie dalej, niż wynika to z obecnie obowiązujących wymogów dyrektywy IED”.

Kolejnym bardzo ważnym zadaniem inwestycyjnym spółki, również rozpoczętym w roku 2014, była modernizacja chłodni wentylatorowej, którą ukończono w pierwszym kwartale bieżącego roku. Inwestycja ta została zrealizowana nakładem ok. 5 mln zł i pozwoli na zwiększenie produkcji i sprzedaży energii elektrycznej rocznie o mniej więcej 80 tys. MWe.

Spółka stawia również na bardzo innowacyjny projekt, jakim jest budowa akumulatora wysokotemperaturowego. Projekt ten jest jednak w dużym stopniu uzależniony od uzyskania dotacji. „Spółka podjęła już pewne działania, składając stosowny wniosek” – mówi z dumą prezes Marek Mrówczyński.

ec bedzin

Odbiorcy Elektrociepłowni Będzin

Odbiorców Elektrociepłowni Będzin można podzielić na kilka grup. W zakresie energii elektrycznej jest to Tauron Polska Energia SA, a w zakresie dostaw ciepła – Tauron Ciepło sp. z o.o. Ponadto spółka sprzedaje energię elektryczną poprzez Towarową Giełdę Energii SA. Obecnie analizuje rynek i podejmuje kolejne inicjatywy w zakresie uciepłowienia rynku, w szczególności poprzez budowę sieci ciepłowniczych.

Zbyt na bardzo dobrym poziomie
Elektrociepłownia Będzin SA ma podpisane umowy na sprzedaż energii elektrycznej do RWE Polska SA oraz TAURON Polska Energia SA, głównym odbiorcą wody grzewczej jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej SA, a para wodna dostarczana jest do odbiorców przemysłowych i handlowych. Wieloletnia partnerska współpraca z wymienionymi firmami potwierdza, że Elektrociepłownia Będzin to wiarygodny partner biznesowy, którego starania, aby zminimalizować szkodliwy wpływ na środowisko i zwiększyć skuteczność, mają na celu zapewnienie elastyczności w działaniu i pozwalają wdrażać innowacyjne strategie ograniczające emisję szkodliwych substancji do atmosfery. Elektrociepłownia Będzin SA radzi sobie z niestabilnym rynkiem energii, zachowując przy tym możliwie najniższe koszty eksploatacji i dostosowując się do nowej rzeczywistości przemysłu. Firma zwiększa bezpieczeństwo, niezawodność oraz wydajność, a co za tym idzie, oferuje szeroki pakiet praktycznych rozwiązań.

Wytwarzanie energii elektrycznej

Podstawowym surowcem do produkcji wykorzystywanym w Elektrociepłowni Będzin sp. z o.o. jest węgiel kamienny, którego koszt zakupu jest głównym składnikiem cenotwórczym produktów. „Istotnym czynnikiem kształtującym ceny naszych produktów jest również koszt zakupu uprawnień do emisji CO2, która obecnie jest korzystna dla producentów energii elektrycznej i ciepła. Chcąc utrzymać reżim kosztowy, spółka musi na bieżąco obserwować wahania cenowe tych zmiennych i właściwie na nie reagować” – wyjaśnia prezes Mrówczyński

Mając na uwadze utrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej dla odbiorców, spółka opracowała nową strategię rozwoju na lata 2015–2017, obejmującą blisko 30 projektów mających na celu optymalizację działalności spółki w obszarach wymogów środowiskowych i rynkowych oraz w obszarach poprawy efektywności produkcji, efektowności ekonomicznej oraz organizacji pracy. Bilsko połowa z tych projektów już została zakończona i przyniosła wymierne skutki, pozostałe są kontynuowane, a ich rezultaty będą odczuwalne w najbliższej przyszłości.

Wzrost przychodów

W pierwszym kwartale 2016 r. Grupa Kapitałowa Elektrociepłownia Będzin odnotowała znaczną poprawę wyników w segmencie energetyki. Przychody ze sprzedaży wzrosły w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego o mniej więcej 10%.

Elektrociepłownia Będzin wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie 50,737 mln zł wobec 45,581 mln zł w roku poprzednim. Daje to wzrost o przeszło 10,5%. Segment ten obejmuje wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła zarówno w źródłach konwencjonalnych, jak i przy spalaniu oraz współspalaniu biomasy. Oprócz tego grupa prowadzi działalność w segmencie finansowym, obejmującym działalność finansowo-usługową w zakresie wydzierżawiania, leasingowania lub udostępniania w innej formie składników majątku trwałego. Segment ten w pierwszym kwartale 2016 r. wypracował przychody ze sprzedaży na poziomie 9,158 mln zł, wynik operacyjny w wysokości 5,490 mln zł, a zysk netto na poziomie 804 tys. zł.

Przyszłość energetyki cieplnej

„Należy stwierdzić, że rynek energetyczny jest coraz trudniejszy i stawia przed producentami coraz poważniejsze wyzwania – stwierdza prezes Mrówczyński. – Dlatego podejmujemy szereg działań, prowadzimy wiele inwestycji i prac modernizacyjnych, które przynoszą określone efekty i pozwolą Elektrociepłowni Będzin sp. z o.o. stać się nowoczesną firmą, która będzie w stanie sprostać wysokim wymaganiom technologicznym i ekologicznym, a przede wszystkim zaproponować konkurencyjne ceny ciepła i energii elektrycznej” – dodaje.

Spółka ukierunkowała swoją główną inwestycję na ekologię. Budowana instalacja odsiarczania i odazotowania spalin pozwoli na znaczne zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza pyłem, tlenkami siarki i azotu, a co za tym idzie dostarczanie ekologicznego ciepła i energii przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii. Dotrzymanie docelowych parametrów emisyjnych wynikających z dyrektywy IED i planowanych tzw. konkluzji BAT pozwoli na funkcjonowanie spółki po roku 2016.

ec bedzin
Kadra

Największą wartością spółki są zaangażowani pracownicy realizujący strategię skierowaną na osiągnięcie sukcesu. W ramach opracowanej strategii spółka zrealizowała m.in. projekt „Zarządzanie przez cele – łączenie kompetencji”, dzięki któremu wypracowano model łączenia umiejętności skutkujący rozszerzeniem kompetencji pracowników i uelastycznieniem zarządzania zmianami.

Opracowano również docelowy schemat organizacyjny i etatyzację do roku 2019. W efekcie zamierzonych zmian przewiduje się, że w roku 2019 w spółce będzie pracować mniej więcej 130 pracowników (dla porównania w roku 2014 pracowały w spółce 162 osoby). Istotnym elementem tego projektu jest wprowadzony nowoczesny system premiowania oparty na ocenie przełożonego oraz powiązany z realizacją celów strategicznych spółki. Przyjęty system premiowania w elektrociepłowni określa kryteria oceny, zachowuje odpowiednie relacje pomiędzy płacą zasadniczą a wysokością premii oraz wprowadza ocenę rezultatów pracy danego pracownika.

Plany na przyszłość Elektrociepłowni Będzin

Pomimo ponad stuletniej historii spółka postawiła na nowoczesność. „Podjęte działania mają na celu zapewnienie niezawodności dostaw dla odbiorców, a stała analiza kosztów – dostarczenie produktu po atrakcyjnej, tj. konkurencyjnej i społecznie akceptowalnej cenie. Tego oczekują od nas nasi klienci i kooperanci” – mówi prezes. Elektrociepłownia Będzin sp. z o.o., mając na uwadze społeczną odpowiedzialność biznesu, angażuje się w życie społeczne regionu oraz współpracuje z lokalnymi instytucjami nauki i kultury. Poprzez swoje działania chce kreować wizerunek firmy stabilnej ekonomicznie, nowocześnie zarządzanej i zaangażowanej społecznie.

Liderzy na rynku stawiają na ekologię

Elektrociepłownia Będzin SA produkuje energię elektryczną i ciepło. Energia elektryczna sprzedawana jest do RWE STOEN oraz TAURON Polska Energia SA. Ta druga firma zapewnia usługi dystrybucyjne oraz bilansowanie handlowe. Głównym odbiorcą ciepła w wodzie grzewczej jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej SA, a w sezonie grzewczym również ENION SA Oddział w Będzinie oraz Miejski Klub im. Jana Kiepury w Sosnowcu. Odbiorcami pary technologicznej są Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu oraz MEGAPLOT sp. j. w Sosnowcu. Elektrociepłownia Będzin SA jest dziś spółką, która wypełnienia swoją misję na regionalnym rynku energii elektrycznej i ciepła.

Ciągła modernizacja firmy umożliwia Elektrociepłowni Będzin zajęcie wiodącej pozycji w regionie Zagłębia Dąbrowskiego. Nieocenioną rolę w tym procesie odegrały inwestycje proekologiczne oraz ukierunkowanie na rozwijanie rynku sprzedaży. Elektrociepłownia Będzin SA stara się poprawiać swoje działania we wszystkich obszarach, wpływając na środowisko, pogłębiając więzi ze społecznościami lokalnymi. Za każdym kotłem energetycznym znajdują się elektrofiltry o wysokiej skuteczności odpylania. Sprawność tych urządzeń jest systematycznie kontrolowana poprzez przeprowadzanie pomiarów emisji pyłowej każdego z urządzeń. Dodatkowo na każdym z kotłów zamontowano instalacje pozwalające na redukcję tlenków azotu emitowanych do atmosfery. Na wspólnym emitorze, do którego doprowadzane są spaliny ze wszystkich kotłów, zainstalowany został stały monitoring spalin. Urządzenie to pozwala między innymi na całodobowe kontrolowanie ilości oraz jakości emitowanych gazów odlotowych. W roku 2004 zainstalowano ekran dźwiękochłonny obniżający poziom hałasu emitowanego przez urządzenia kotłowni i maszynowni w kierunku sąsiadującej z nią szkoły. W 2008 r. wykonano inwestycję mającą na celu umożliwienie współspalania biomasy. Pozwoli to na prowadzenie procesu produkcji energii elektrycznej i ciepła przy dotrzymaniu przyznanych na lata 2008–2012 limitów emisji CO2.