Najlepsze praktyki dotyczące zarządzania kalibracją przepływomierzy

|

Niedopatrzenie obowiązku kalibracji przepływomierzy może odcisnąć się niekorzystnie na wynikach pracy zakładu, natomiast ich zbyt częste wzorcowanie będzie prowadzić do generowania nadmiernych kosztów, nie przynosząc w zamian żadnych specjalnych korzyści. Rodzi się zatem pytanie, w jaki sposób określać, czy kalibracja jest w danym momencie potrzebna i z jaką częstotliwością należy ją przeprowadzać.

W wielu zakładach przemysłowych przepływomierze są kalibrowane raz do roku, a nawet częściej wyłącznie dlatego, że w taki sposób przeprowadzano te kontrole w przeszłości. Dostępność nowych urządzeń i technologii, w połączeniu z uważnym planowaniem i badaniem zagadnień związanych z kalibracją daje możliwość wzorcowania przepływomierzy w zakładach produkcyjnych z optymalną częstotliwością. Przekłada się to na poprawę ich działania i znaczne oszczędności. Niepoprawnie działający przepływomierz może stać się przyczyną wielu problemów, które generują określone koszty.

Określenie krytyczności urządzenia

Pierwszym krokiem do ułożenia skutecznego planu kalibracji jest przeanalizowanie, które z urządzeń mają krytyczne znaczenie dla działania instalacji, środowiska i bezpieczeństwa operatora. Po zebraniu tych informacji należy zająć się produktem końcowym i określić dopuszczalną tolerancję w odniesieniu do jego jakości.

Następnie należy cofnąć się do poszczególnych etapów procesu produkcji. Na każdym z nich trzeba przeprowadzić ocenę urządzeń i zamontowanych przepływomierzy oraz zadać sobie następujące pytanie: czy dane urządzenie ma wpływ na jakość produktu (lub półproduktu), przebieg procesu lub bezpieczeństwo operatora? O częstotliwości kalibracji przepływomierzy będzie decydować całość zamontowanej bazy urządzeń. Kolejnym krokiem jest opracowanie planu kalibracji, zależnego od wymienionych czynników.

Priorytetyzacja przepływomierzy

Po przeprowadzeniu analizy bazy urządzeń należy przejść do ustalenia kolejności wszystkich przepływomierzy, według krytyczności ich znaczenia. Po wskazaniu i zaklasyfikowaniu wszystkich przepływomierzy do odpowiedniej kategorii każdemu z nich należy przypisać wartość Maksymalnego Dopuszczalnego Błędu (MDB). Wartość MDB określa tolerancję dla każdej mierzonej wartości. W przypadku przepływomierzy o znaczeniu krytycznym wartości MDB są ustalane zazwyczaj bardziej rygorystycznie niż w przypadku przepływomierzy niekrytycznych.

Kiedy kalibrować przepływomierz?

Ustalenie planu kalibracji dla poszczególnych urządzeń wymaga często konsultacji z producentem przepływomierza i firmą dysponującą kwalifikacjami do wykonywania kalibracji oraz doświadczeniem w danej branży, ich przedstawiciele bowiem są najlepiej wykwalifikowani do udzielania rad w sprawie częstotliwości prowadzenia kalibracji w typowych instalacjach. Następnie użytkownik powinien zastosować się do wytycznych, uwzględniając warunki pracy, działanie mierników i własne doświadczenie.

Częstotliwość kalibracji zależy od poziomu krytyczności przepływomierza, określonej dla niego wartości MDB, ale także od rodzaju mierzonego medium, ciągłości procesu (użycie w trybie ciągłym lub przerywanym), konieczności przeprowadzania operacji czyszczenia (CIP), wagi procesu oraz łatwości, z jaką można uzyskać do niego dostęp i zdemontować go na potrzeby kalibracji. W niektórych przypadkach dostęp do przepływomierza można uzyskać dopiero po całkowitym zatrzymaniu procesu, w innych przepływomierz jest zawsze w pełni dostępny do kalibracji.

W nowych zakładach częstotliwość kalibracji określa się zazwyczaj na podstawie oczekiwanych parametrów pracy, wskazówek udzielanych przez producenta przepływomierza oraz wykwalifikowany zespół zajmujący się kalibracją. Z kolei w działającym już zakładzie częstotliwość kalibracji można określić na podstawie faktycznych danych historycznych i wyników wcześniejszych, udokumentowanych kalibracji, które zapewniają największą wydajność w przypadku stosowanych przepływomierzy i procesów. Należy tu zaznaczyć, że w obu przypadkach wymagania dotyczące jakości, zgodności z przepisami czy zasad bezpieczeństwa mogą narzucać określoną częstotliwość kalibracji niezależnie od opinii producenta przepływomierza czy danych historycznych pochodzących z wcześniejszych tego rodzaju działań.

kalibracja-przeplywomierza

Gdzie prowadzić kalibrację przepływomierza?

W zależności od zastosowania i obowiązujących norm przepływomierz może wymagać kalibracji, sprawdzenia lub weryfikacji. Metod przeprowadzania kalibracji jest kilka. W zależności od wymogów i MDB użytkownik ma do wyboru wzorcowanie w zewnętrznym laboratorium lub na miejscu w zakładzie. Tą pierwszą z metod wybiera się zazwyczaj dla urządzeń, od których wymaga się najwyższej dokładności wręcz laboratoryjnej i tutaj uzyskujemy najlepsze wyniki.

W przypadku tego rozwiązania urządzenie należy zdemontować i dostarczyć do laboratorium pomiarowego, co niestety wiąże się z dłuższym przestojem produkcji, dlatego użytkownicy coraz częściej wybierają tą drugą opcję, czyli wzorcowanie na miejscu. Taki rodzaj wzorcowania przepływomierzy w zakładzie produkcyjnym jest możliwy dzięki wykorzystaniu mobilnych stanowisk wzorcowych. Mimo, że nie zapewniają one takiej dokładności jak stacjonarne stanowiska laboratoryjne, to pozwalają przeprowadzić kalibracje z dokładnością na poziomie 0,11% lub lepszą. Takie dokładności są z reguły wystarczające dla urządzeń procesowych.

Przenośne stanowisko do kalibracji przepływu pozwala prowadzić procedurę w sposób pewny i szybki. W zależności od topologii zakładu kalibrację licznych punktów pomiarowych można przeprowadzić szybko, przy minimalnej ingerencji w proces. Pozwala to ograniczyć czas przestoju lub zatrzymania procesu, co jest szczególnie istotne w przypadkach zakładów, w których liczy się przede wszystkim szybka reakcja i utrzymanie gotowości do pracy.

❗➡  Nową usługą Endress+Hauser, w zakresie wzorcowania na obiekcie, jest kalibracja przepływomierzy bez konieczności ich demontażu z instalacji oraz wzorcowanie całych układów nalewczych.

Usługa taka realizowana jest w oparciu o mobilne stacje, które wpinane są szeregowo w linię. W ten sposób mogą być kalibrowane systemy służące do odmierzania paliw, olejów smarnych o niskiej lepkości, etanolu, biodiesla oraz roztworów wodnych. Kalibracja może być wykonana w czasie zwykłej pracy instalacji nalewczej. Przepływomierz wzorcowy podłącza się pomiędzy nią, a np. cysterną.

Mierzone w czasie załadunku cysterny wartości przepływów są ze sobą porównywane i pozwalają na wyznaczenie błędu badanej instalacji nalewczej. Dzięki temu jej kalibracja może być wykonana bez straty cennego czasu, jak i odmierzanego produktu, a co ważne wykonywana jest na medium roboczym.

Korzyści jakie płyną z wykorzystania mobilnych stanowisk kalibracyjnych:

zyskujesz pewność, że odmierzanie cieczy o dużej wartości odbywa się z wymaganą dokładnością
• otrzymujesz potwierdzenie, że naliczanie opłat emisyjnych odbywa się na podstawie wiarygodnego pomiaru
• oszczędzasz czas i pieniądze, wykonując kalibrację w trakcie pracy instalacji
• ograniczasz koszty utylizacji, nie tracisz kosztownego medium
• krótki czas wzorcowania umożliwia kalibrację kilku instalacji nalewczych jednym zleceniem

Dzięki coraz większej dostępności różnych rozwiązań w zakresie wzorcowania przepływomierzy oraz elastyczności dostawców usług, spełnienie wymogów prawnych i jakościowych w tym zakresie staje się coraz łatwiejsze. Opracowanie optymalnego planu kalibracji przepływomierzy usprawni działanie zakładu i pozwoli wprowadzić oszczędności, a urządzenia będą wzorcowane tylko wtedy, gdy zajdzie taka konieczność.

❗➡ Dowiedz się więcej tutaj.

kalibracja-przeplywomierza-1