Finalizacja linii produkcyjnej biosurfaktantów w Boruta-Zachem

Rozpoczęta w 2014 r. budowa linii produkcyjnej biosurfaktantów jest na ukończeniu.

W raporcie za II Q br. spółka pokazuje niemal trzykrotny wzrost aktywów trwałych – do 24,36 mln zł z 8,74 mln zł w analogicznym okresie roku 2014 – wynikający z wprowadzenia do majątku Boruty-Zachem wartości nowych urządzeń i instalacji. W II Q br. wydatki inwestycyjne na potrzeby linii produkcyjnej wyniosły 3,4 mln zł.

Po wykonaniu prac remontowych i inżynieryjnych na zewnątrz i wewnątrz budynku fabrycznego Boruta-Zachem dokonała zakupu i instalacji trzech kolejnych bioreaktorów a także większości urządzeń linii produkcyjnej. Trwają prace integracyjne, za którymi nastąpi rozruch i weryfikacja parametrów produkcji ze skali laboratoryjnej do przemysłowej. Boruta-Zachem dysponuje już kadrą ekspertów, twórców unikalnej technologii.

– W czwartym kwartale ukończymy budowę linii produkcyjnej. Wytwarzanie surfaktyny przez żywe organizmy pozwala pozyskać dodatkowe, bardzo cenne substancje np. prebiotyki. Dlatego równolegle planujemy produkcję kaskadową – biorafinerię. To duże przedsięwzięcie, więc dla zwiększenia bezpieczeństwa biznesu powołaliśmy do życia dwie spółki celowe, zależne od Boruty-Zachemu: Boruta-Zachem Innowacje i Boruta-Zachem Biochemia. Poprzez te podmioty będziemy realizowali przedsięwzięcia inwestycyjne.

Jesteśmy dumni z tego, że spółka przy ogromnym nakładzie pracy i kapitału nie jest zadłużona. Zdrową sytuację finansową zamierzamy utrzymać, stąd spółki-córki. Przy tak rozbudowanym przedsięwzięciu jak biorafineria zarządzanie ryzykiem związanym ze wzrostem ilości projektów jest kluczowe dla bezpieczeństwa, także finansowego – wiceprezes zarządu Boruta-Zachem SA, Marcin Pawlikowski.

Przypomnijmy, że Spółka, zgodnie z umową o dofinansowaniu miała zakończyć budowę linii do końca 2015 roku. Przyśpieszenie prac nad dywersyfikacją produkcji wynika z przeprowadzonych przez zarząd analiz rynku dla działalności podstawowej. Zgodnie z przewidywaniami w II Q 2014 r. Boruta-Zachem odnotowała w II Q br. nieznaczny spadek zysku i przychodów operacyjnych wynikające z obniżenia produkcji w przemyśle garbarskim. Jednocześnie spadł poziom kosztów operacyjnych i nieznacznie wzrósł zysk na sprzedaży.

BORUTA_ikona

Fot. Boruta Zachem

_______________________

Historia spółki sięga 1894 roku kiedy powstała pierwsza fabryka Boruta w Zgierzu. Już w latach przedwojennych zakład był krajowym liderem produkcji barwników. Pozycja spółki nie została zachwiana nawet mimo sięgających 60 proc. zniszczeń jakie dotknęły zakład wraz z II Wojną Światową. W latach 50-tych spółka rozszerzyła swoją działalność – rozpoczęła intensywne prace badawcze, których efektem było między innymi opracowanie i uruchomienie produkcji barwników syntenowych w roku 1961 r. W tym okresie wyroby zgierskiego zakładu eksportowano już do blisko 70 krajów świata.

Boruta-Zachem przez lata, mimo zawirowań politycznych i zmian społecznych utrzymała swoją pozycję. W obecnych strukturach spółka działa od 2009 roku. Doszło wówczas do połączenia dwóch największych w Polsce firm wytwarzających pigmenty i barwniki: Boruty Kolor z Zachemem Barwniki. W 2014 roku spółka zadebiutowała na NewConnect – alternatywnym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Obecnie spółka stawia na badania i rozwój, opracowując nowe technologie i produkty, tak by rozszerzyć obszar działania i zdobyć nowe rynki skupiając się na wzrastającym znaczeniu biogospodarki. Spółka kończy budowę instalacji do produkcji biosurfaktantów – jest właścicielem unikalnej na skalę światową technologii pozyskiwania biosurfaktantów z biomasy rzepakowej. Przewodzi międzynarodowemu konsorcjum, które prowadzi intensywne prace nad projektem produkcji prebiotyków.

W związku z rosnącym znaczeniem biorafinerii dla współczesnej gospodarki Boruta-Zachem stawia na systemowe podejście do waloryzacji biomasy rolniczej poprzez biotransformację i rafinację – prowadzi badania mające na celu biotransofrmację biomasy rzepakowej na cele paszowe, opracowuje technologię produkcji specjalnych węglowodanów (lewan) i innych związków o właściwościach prozdrowotnych do zastosowania w żywności i paszach jak również prowadzi badania nad metodami frakcjonowania biomasy i izolacji związków o dużej wartości dodanej.
Spółka cały czas udoskonala również technologię produkcji biosurfaktantów o strukturze chemicznej dostosowanej do potrzeb odbiorcy.
Działania badawczo-rozwojowe Boruty-Zachem obejmują także prace nad opracowaniem nanoplastrów oraz opatrunków insulinowych.