Faktoring
01/05/2010
|

Faktoring to nabycie i finansowanie wierzytelności przed terminem wymagalności oraz zarządzanie nimi. Innymi słowy – producent sprzedaje towar odbiorcy a fakturę z potwierdzeniem dostarczenia towaru przekazuje firmie faktoringowej. Na podstawie dostarczonych dokumentów faktor wypłaca producentowi zaliczkę (zazwyczaj 80% wartości faktury), a po otrzymaniu zapłaty od odbiorcy, rozlicza pozostałą część faktury (tzw. fundusz gwarancyjny).

Faktoring skierowany jest do przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż towarów lub usług z odroczonymi terminami płatności mających stałą lub powtarzającą się grupę odbiorców.
Jeśli posiadają w bilansie wysoki poziom należności handlowych, faktoring będzie idealnym sposobem na zapewnienie sobie stałego i szybkiego dostępu do gotówki, niezależnie od tego czy przedsiębiorstwo działa na rynku polskim czy zagranicznym. Faktoring nie obciąża bilansu po stronie zobowiązań, może być więc dodatkowym źródłem finansowania niezależnie od zaciągniętych kredytów. Także sprzedaż sezonowa uwidacznia potrzebę okresowego finansowania. Poziom finansowania dostosowany jest bowiem do wielkości realizowanej sprzedaży.
Firmy korzystające z faktoringu mogą także zmniejszyć wysokość rezerw i strat z tytułu zagrożonych należności, gdyż faktoring ma znaczny wpływ na polepszenie dyscypliny płatniczej odbiorców.

Dzięki faktoringowi przedsiębiorstw może wydłużać terminy płatności odbiorcom, co jest niekiedy wymogiem pozyskania partnera handlowego. Z kolei dzięki uzyskanej gotówce w ramach faktoringu, możemy realizować płatność do dostawców przed terminem płatności, uzyskując w ten sposób atrakcyjne opusty. Kolejną możliwością jest zmniejszenie kosztów prowadzenia firmy. Firma faktoringowa bowiem przejmuje na siebie obowiązki komórek monitoringowych i windykacyjnych, a faktorant może skupić się na swej podstawowej działalności.

Istnieją różne odmiany faktoringu

Faktoring niepełny zwany również niewłaściwym jest usługą bez przejęcia ryzyka niewypłacalności odbiorcy. W tym przypadku, gdy odbiorca opóźnia się z zapłatą rozpoczyna się tolerowany okres opóźnienia (okres regresu), w ramach którego faktor prowadzi działania dyscyplinujące odbiorcę. Jeżeli w tym terminie nie nastąpi spłata wierzytelności, dostawca (faktorant) zobowiązany jest zwrócić otrzymaną zaliczkę firmie faktoringowej (faktorowi).

Faktoring pełny ma za zadanie zabezpieczyć dostawcę przed ryzykiem niewypłacalności odbiorcy. W przypadku braku zapłaty ze strony odbiorcy, faktorant zatrzymuje wypłaconą zaliczkę. Jeśli firma faktoringowa odzyska zapłatę, rozlicza pozostałą część wierzytelności (fundusz gwarancyjny).

Ciekawym rozwiązaniem finansowym jest faktoring eksportowy w systemie dwóch faktorów.
W ramach tej usługi pojawia się trzeci podmiot w postaci firmy faktoringowej z kraju odbiorcy, która weryfikuje jego sytuację oraz udziela gwarancji zapłaty. Znajomość własnego rynku, uwarunkowań prawnych i politycznych sprawia, że faktor zagraniczny jest w stanie odzyskać zapłatę znacznie skuteczniej.

Ze względu na funkcję finansowania, faktoring często jest porównywany do kredytu obrotowego. Są to jednak dwie zupełnie odmienne usługi. Faktoring oprócz funkcji finansowania, zawiera również takie usługi jak prowadzenie rozliczeń związanych z wierzytelnościami, inkasowanie wpłat i księgowanie, monitorowanie wierzytelności oraz ewentualne dochodzenie ich od dłużnika. Ponadto faktoring nie obniża zdolności kredytowej, ponieważ w bilansie nie powoduje zwiększenia kwoty zobowiązań. Klienci (faktoranci) otrzymują zapłatę bezpośrednio po dostarczeniu towaru odbiorcom. Odmienne są również sposoby zabezpieczenia transakcji. W przeciwieństwie do kredytu, w faktoringu nie stosuje się twardych zabezpieczeń tj. hipoteki czy zastawu. Z reguły zabezpieczeniem jest sama wierzytelność i weksel in blanco. Dodatkowo może pojawić się pełnomocnictwo do rachunku bankowego faktoranta. Należy również podkreślić, że dzięki dodatkowym usługom faktoring wpływa na polepszenie dyscypliny płatniczej odbiorców oraz zabezpiecza ryzyko niewypłacalności kontrahentów.

Powinniśmy przy tym pamiętać, że zadaniem faktora jest dbanie o dobre relacje pomiędzy faktorantem a odbiorcą, dlatego też wszelkie czynności dyscyplinujące są z nim konsultowane.