Włodan: kompleksowe wykonawstwo infrastruktury drogowej
Fot. Miłosz Piskorski (www.miloszpiskorski.pl)

Włodan: kompleksowe wykonawstwo infrastruktury drogowej

13/05/2013
Autor:
|
www.wlodan.pl

Po długiej zimie nie tylko przyroda budzi się do życia. Wiosna to także początek sezonu budowlanego. Kończy się okres hibernacji koparek i betoniarek, a wśród pól i łąk zaczyna rozchodzić się zapach świeżo kładzionego asfaltu. Firmy takie jak Włodan z Porszewic pod Pabianicami zacierają ręce.

Nie zawsze i nie dla wszystkich zima oznacza przestój. Firma Włodan Andrzej Włodarczyk sp. j.zabezpieczyła się przed martwym sezonem, inwestując w piaskarki, pługopiaskarki oraz solarki.

„Zima to okres przeglądów i naprawy sprzętu, a także szkolenia pracowników – komentuje prezes firmy Andrzej Włodarczyk. – Ale do naszej podstawowej działalności należy również utrzymanie zimowej przejezdności dróg gminnych i powiatowych”.

Nie da się ukryć, że tym razem zimowa aura wyjątkowo dobitnie potwierdziła słuszność decyzji o rozbudowie oferty.

Przykładowe realizacje firmy Włodan
– przebudowa drogi wojewódzkiej nr 710 Lutomiersk–Włyń i Lutomiersk–Kwiatkowice,
– przebudowa skrzyżowania DW 702 z DP 5105E w miejscowości Biała wraz z budową sygnalizacji świetlnej,
– przebudowa drogi gminnej Piątkowisko–Petrykozy–Górka Pabianicka–Świątniki,
– przebudowa drogi wojewódzkiej nr 483 Łask–Buczek.

 
Na swoim
Firma Włodan zajmuje się głównie budową i remontami nawierzchni drogowych, budowę wiaduktów oraz mostów pozostawiając podwykonawcom posiadającym wymagane w tej dziedzinie doświadczenie i wiedzę.

Nie znaczy to jednak, że nic jej z tego typu konstrukcjami nie łączy; przeciwnie, Włodan to coraz bardziej liczący się wytwórca betonówzapraw, kruszyw oraz mas bitumicznych. Firma nie osiada na laurach i nie próżnuje, jeśli chodzi o inwestycje, ale stale rozbudowuje swój park maszynowy i możliwości operacyjne.

„W trakcie realizacji inwestycji zaistniała konieczność wytwarzania materiałów budowlanych na własne potrzeby, stąd zakup wytwórni betonów, wytwórni mas bitumicznych oraz linii technologicznej do produkcji kruszyw płukanych – opowiada prezes. – Z czasem okazało się, że posiadane instalacje dają możliwości produkcyjne przewyższające potrzeby firmy i postanowiliśmy przeznaczyć część produkcji na rynek zewnętrzny”.

W ten sposób firma z nabywcy przeistoczyła się w producenta. Oferta sprzedaży objęła betony, produkowane praktycznie we wszystkich markach z przeznaczeniem dla budownictwa kubaturowego, mostowego i drogowego. Również kruszywo spełnia wymogi norm i znajduje zastosowanie w produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych, betonów oraz zapraw, klejów i prefabrykatów betonowych.
Mieszanki MMA produkowane są z przeznaczeniem do wszystkich kategorii ruchu, bez ograniczeń. W skali roku firma jest w stanie wyprodukować mniej więcej 100 tys. ton mieszanek betonowych na jednym węźle oraz około 100 tys. ton mieszanek mineralno-bitumicznych, kruszyw zaś w przedziale 300–400 tys. ton. Produkcja mieszanek betonowych prowadzona jest za pomocą nowoczesnej i skomputeryzowanej wytwórni betonu firmy Kabag Wiggert o wydajności 120 m3/h. Na potrzeby obsługi dostaw betonu firma Włodan posiada również własne betonomieszarki o pojemności 7 i 10 m3 oraz dysponuje pompami do betonu firmy Putzmeister o wysięgu 24 i 36 m.

„Zakup silosów na cement, nowej wytwórni do produkcji mieszanek na zimno oraz innych maszyn i urządzeń drogowych służy dalszej poprawie efektywności i wydajności pracy” – tłumaczy Andrzej Włodarczyk. Zakup instalacji służącej do produkcji mieszanek na zimno pozwoli Włodanowi zwiększyć wielkość produkcji ciekłych betonów na węźle betoniarskim bez konieczności ograniczania produkcji suchych betonów, które będą produkowane na nowej linii. Nowa instalacja PackLiner umożliwi również produkcję innych mieszanek, których do tej pory firma nie produkowała. Będą to mieszanki: MCE, mieszanki mineralno-emulsyjne oraz mieszanki betonowe produkowane na komponentach z odpadów budowlanych. Nie tylko uatrakcyjnią one ofertę handlową firmy Włodan, lecz także – dzięki recyklingowi – przysłużą się ochronie środowiska.

„Uruchomiliśmy nowoczesną linię technologiczną do produkcji wysokogatunkowych kruszyw, opierając się na semimimobilnym przesiewaczu M2500, który produkuje kruszywo na nasze własne potrzeby oraz na rynek zewnętrzny – mówi prezes Andrzej Włodarczyk. – Wykorzystanie odpadów budowlanych do produkcji pełnowartościowych mieszanek betonowych i asfaltowych jest nie tylko proekologiczne, ale też w przyszłości da wymierne efekty ekonomiczne” – dodaje.

Impulsem do rozbudowy mocy produkcyjnych było stałe powiększanie się portfela zamówień firmy. Obecnie Włodan realizuje lub przygotowuje się do realizacji kilku dużych inwestycji w regionie łódzkim. „Budowa odcinka S8, przebudowa ul. Górnej oraz budowa nowego dworca Łódź Fabryczna stworzyły realne szanse na sprzedaż oraz zwiększenie oferowanych przez naszą firmę wyrobów – informuje prezes Włodarczyk. – Przyczyniły się tym samym do podjęcia decyzji o zakupie nowej instalacji FAYAT BOMAG PackLiner MH 300 3D”.

Nowa wytwórnia mieszanek na zimno to jeszcze nie wszystko. Firma Włodan cały czas stara się dostosować do warunków rynkowych. W ostatnim czasie uruchomiła kilka nowych kierunków swojej działalności, m.in. produkcję wysokogatunkowych kruszyw.
Rozbudowano również i powiększono zakłady górnicze, w których wydobywany jest materiał do produkcji mas mineralno-bitumicznych oraz betonów. W ramach tych działań firma zakupiła wiele nowych maszyn i urządzeń, przyśpieszających tempo realizacji prac budowlanych oraz podnoszących jakość ich wykonania. Wśród nich znalazły się nowoczesna linia technologiczna do produkcji wysokogatunkowych kruszyw na mokro CDE M2500.

Cięcie kosztów
Własna produkcja kruszyw oraz mieszanek betonowych wykorzystywanych w budownictwie drogowym to inwestycja, która się firmie opłaci. Podstawowa korzyść to obniżenie kosztów własnych, a zatem i finalnej ceny realizowanych inwestycji, co pozwala na podniesienie konkurencyjności firmy na rynku. Ponad 80% wykonywanych robót to realizacja zamówień sektora publicznego. Nie ulega wątpliwości, że dla firmy obsługującej głównie zamówienia samorządowe i z tego względu zmuszonej do częstego udziału w przetargach, w których wciąż liczy się kryterium ceny, obniżenie kosztów przekłada się na wymierny wzrost zamówień i zleceń, a tym samym dalszy rozwój firmy. „Przyjęcie ceny za jedyne kryterium wyboru powoduje wiele patologii i wypaczeń w trakcie realizacji inwestycji budowlanych – z rozgoryczeniem komentuje prezes Włodarczyk. – W tej trudnej sytuacji musiała się odnaleźć i nasza firma, która, aby uzyskać cenne kontrakty, analizuje szczegółowo wszystkie elementy cenotwórcze mające wpływ na ostateczną cenę złożonej oferty.

Produkcja mieszanek bitumicznych i betonowych z własnych materiałów to niejedyne czynniki, które przekładają się na utrzymywanie odpowiednich wskaźników cenowych, dających realne szanse na zyski. Równie istotne znaczenie mają: znaczna mechanizacja wykonywanych robót, wykwalifikowana kadra pracownicza oraz odpowiedni nadzór nad wykonywanymi pracami. Czynniki te stworzyły możliwości obniżania kosztów produkcji i kosztów pracy. Firma Włodan, konsekwentnie stosując zasadę samodzielności, jako jedna z nielicznych firm w regionie dysponuje również własnym taborem samochodów ciężarowych niezbędnych do prac budowlanych. Takie rozwiązanie, choć nie zawsze okazuje się tańsze, pozwala na większą elastyczność wykorzystania sprzętu, a przede wszystkim na niezależność.

Innowacje
Część inwestycji w rozbudowę mocy produkcyjnych firma Włodan planuje przeprowadzić, uzyskawszy dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Złożono już wniosek dotyczący projektu o nazwie „Innowacyjna technologia produkcji zimnych mieszanek drogowych”, który obecnie przeszedł już ocenę formalną. „Innowacyjność tego przedsięwzięcia opiera się na nowoczesnym sprzęcie wykorzystywanym do produkcji mieszanek na zimno, jak również na finalnych produktach w postaci mieszanek MCE, mieszanek mineralno-emulsyjnych, cienkich dywaników asfaltowych, których firma do tej pory nie produkowała” – wyjaśnia prezes Włodarczyk. Nowa technologia pozwoli na wykorzystanie odpadów do produkcji pełnowartościowych wyrobów budowlanych stosowanych w budownictwie drogowym. Firma rozważa również potencjalny skup i recykling odpadów dostarczanych przez inne firmy.

Podpytywany o dalsze plany rozwojowe prezes Włodanu przyznaje, że rozważa dalsze inwestycje związane z wydobyciem i produkcją wysokogatunkowych kruszyw, a także planuje wybudowanie dwóch nowych kopalni wydobywających kruszywo naturalne, wykorzystywane na własne potrzeby firmy oraz przeznaczonych na sprzedaż

„Oczywiście, w ramach tych działań będzie konieczne pewne uzupełnienie sprzętu oraz zatrudnienie odpowiedniej liczby osób” – dodaje prezes Włodarczyk.

Fot. Miłosz Piskorski (www.miloszpiskorski.pl)

Fot. Miłosz Piskorski (www.miloszpiskorski.pl)

Jakość przede wszystkim
Wszystkie wyroby budowlane firmy wprowadzane są na rynek w myśl zapisów ustawy oraz odpowiednich norm określających ich parametry techniczne i użytkowe. Nad całością jakości produkcji nadzór sprawują systemy zakładowych kontroli produkcji. Firma posiada trzy certyfikowane systemy zakładowych kontroli dotyczące produkcji MMA, kruszyw oraz betonów, wydane przez notyfikowane jednostki kontrolne. Dbając o wysoką jakość swoich wyrobów, Włodan powołał i obecnie rozbudowuje własne laboratorium badawcze, kontrolujące na bieżąco produkowane materiały budowlane oraz realizowane prace.
Prezes Włodanu, nie kryjąc dumy, podkreśla również rolę wysoko wykwalifikowanych kadr: „Zatrudniamy inżynierów i techników budownictwa, którzy stale poszerzają swoją wiedzę i umiejętności w ramach szkoleń organizowanych przez firmę”.

Nowe inwestycje i zakupy oraz wiążąca się z tym konieczność weryfikacji jakości wytwarzanych wyrobów budowlanych zmusiły Włodan do doposażenia i rozbudowy laboratorium. Firma współpracuje również z jednostkami naukowymi w zakresie opracowywania technologii służących optymalizacji i podniesieniu efektywności pracy maszyn i urządzeń budowlanych. Zainwestowała również w rozwój systemów informatycznych służących do badania efektywności i wydajności pracy sprzętu na budowach.

Sukcesy
Prężny rozwój firmy Włodan zaowocował kilkukrotnym zaliczeniem jej do grona najszybciej rozwijających się polskich przedsiębiorstw. W prowadzonym przez „Puls Biznesu” od roku 2000 rankingu tak zwanych Gazeli Biznesu Włodan znalazł się w latach 2007, 2009 i 2010. Nie są to jednak jedyne wyróżnienia świadczące o docenieniu firmy. Została ona również laureatką nagrody „Przedsiębiorstwo Fair Play 2012”. Ideą wyboru firmy i nadania jej tytułu „Fair Play” jest ocena, której przedmiotem są: relacje z konkurencją, stosunki z dostawcami i klientami, sposób traktowania reklamacji, skarg i wniosków, terminowość wywiązywania się z zobowiązań wobec kontrahentów, skarbu państwa oraz pracowników firmy, wrażliwość społeczna (działalność charytatywna, społeczna itp.), podejście do środowiska naturalnego. Wystawienie oceny firmie oraz przyznanie jej certyfikatu wymaga przeprowadzenia wielokierunkowego audytu dotyczącego spełnienia wymienionych wymogów.

„W ocenie kapituły tego programu firma Włodan zasługuje na miano firmy, z którą warto robić interesy – opowiada, nie kryjąc zadowolenia, prezes Włodarczyk. – To dla nas ogromne wyróżnienie i zaszczyt znaleźć się wśród ponad 500 firm w Polsce, które swoją działalność gospodarczą opierają na wiarygodności i rzetelności”.

Sport
Być może jednym z cenniejszych czynników, które doprowadziły do przyznania firmie tytułu „Fair Play”, była właśnie jej wrażliwość społeczna. Właściciele Włodanu, w szczególności drugie pokolenie, mając na uwadze społeczną odpowiedzialność biznesu oraz dostrzegając problemy, z jakimi boryka się m.in. inicjatywa związana z rozwojem sportu zarówno w swoim regionie, jak i w gminach sąsiednich, postanowili wspierać lokalnych sportowców. Włodan ochoczo wspiera nie tylko drużyny piłkarskie (KKS Włókniarz Konstantynów Łódzki oraz Orzeł Piątkowisko), ale również drużyny piłki ręcznej i koszykówki (PTK Pabianice) czy siatkówki (Klub Sympatyków Piłki Siatkowej Łódź).

Warto również wspomnieć, że Włodan posiada własną grupę driftingową, z powodzeniem biorącą udział w zawodach samochodowych. Zespół wspomaga firmę w działaniach marketingowych, sprawiając, że jej marka staje się coraz bardziej rozpoznawalna. Jednym z zawodników jest wspólnik firmy – Mateusz Włodarczyk. „Synowie od małego mają żyłkę do motoryzacji – śmieje się prezes Włodarczyk. – Na placu w firmie zawsze było wiele pojazdów i rozmaitych urządzeń, stąd pewnie ta fascynacja dużymi pojazdami. Przywykli do maszyn dysponujących potężnymi silnikami, a potem przerodziło się to w fascynację dużą mocą pod maską samochodu”.